Tukiliitto kritisoi YK:n vammaissopimuksen maaraporttia: todellisuus jää liian kauas

26.04.2018

Maaraporttiluonnos esittelee säännökset, mutta ei sitä, miten ne toteutuvat käytännössä. Kehitysvammaisten Tukiliitto katsoo, että kuilu säännösten ja todellisuuden välillä on liian suuri.

YK:n vammaissopimus on ollut voimassa Suomessa lähes kaksi vuotta. Valtioiden tulee raportoida YK-sopimuksen täytäntöönpanosta. Suomi on tehnyt luonnoksen ensimmäiseksi raportiksi. Kehitysvammaisten Tukiliitto on antanut lausuntonsa luonnoksesta.

Tukiliitto katsoo, että maaraporttiluonnos on liian kuvaileva. Puutteet säännösten toteutumisessa tulisi tuoda raportissa esiin.

Tukiliitto haluaa nostaa esiin erityisesti seuraavat asiat:

Artikla 12

Suomen holhoustoimilaki ja edunvalvontajärjestelmä ovat monelta osin 12 artiklan vastaisia. Järjestelmä lähtee pitkälti puolesta päättämisestä, vaikka 12 artiklan lähtökohtana on henkilön oman päätöksenteon tukeminen. Holhoustoimilaki ja edunvalvontajärjestelmä on uudistettava vastaamaan 12 artiklan vaatimuksia.

12 artiklan edellyttämä tuettu päätöksenteko tulee turvata palveluna kaikille sitä vamman vuoksi tarvitseville.

Artikla 14

Kokemuksemme ja myös Valviran selvityksen mukaan rajoitustoimenpiteitä käytetään Suomessa 14 artiklan vastaisesti ja liian paljon. Tähän tulee puuttua itsemääräämisoikeuslainsäädännön lisäksi tehostamalla koulutusta ja valvontaa.

Artikla 19

Artiklan 19 mukainen vammaisen henkilön oikeus valita, missä hän asuu ja kenen kanssa, ei käytännössä toteudu kehitysvammaisten ihmisten osalta. Laitosasumisen lakkauttaminen on edennyt hitaasti erityisesti lasten osalta, ja uusia lasten laitossijoituksia tehdään edelleen. Tämän artiklan toteutuminen (yhdessä 12 artiklan kanssa) on keskeisen tärkeää kehitysvammaisten henkilöiden perus- ja ihmisoikeuksien sekä koko sopimuksen toteutumisen näkökulmasta.

Tukiliitto kritisoi #YKvammaissopimus’n maaraporttia: säännökset esitellään, mutta todellisuus jää liian kauas.

*

Tukiliiton lausunto perustuu liiton lakineuvontaan ja muille asiantuntijoille kehitysvammaisilta ihmisiltä ja heidän läheisiltään sekä kehitysvamma-alan ammattilaisilta kertyneeseen tietoon.