Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto: Vammaisten henkilöiden palvelujen hankinnoissa vakavia ongelmia

06.02.2019

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta on antanut lausuntonsa Ei myytävänä! -kansalaisaloitteesta. Valiokunta painottaa, että vammaispalvelujen asiakkaiden osallisuus ja vaikutusmahdollisuudet tulee turvata nykyistä paremmin.

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta on käsitellyt ja antanut lausuntonsa Ei myytävänä! -kansalaisaloitteesta. Valiokunta toteaa, että nykyinen kilpailuttamiskäytäntö ei aina täytä YK:n vammaissopimuksen ja kansallisen lainsäädännön vaatimuksia. Hankintamenettely ei valiokunnan mukaan myöskään anna riittäviä oikeussuojakeinoja vammaispalvelujen käyttäjille, mikä ei ole YK:n vammaissopimuksen hengen mukaista.

”Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto on kansalaisaloitteen etenemisen kannalta myönteinen”, sanoo Kehitysvammaisten Tukiliiton toiminnanjohtaja Risto Burman.

”Lausunnon perusteluosuudessa on hyvin huomioitu kansalaisaloitteen edustajien esiin tuomia ongelmia ja myös lausumaesitys on kannatettava”, toteaa Burman.

Varsinaisessa lausumaesityksessä talousvaliokunnalle sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa asiantuntijaryhmän perustamista arvioimaan ja valmistelemaan tarvittavia säädösmuutoksia vuoden 2019 aikana.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausumaesityksen jälkeen talousvaliokunta käsittelee kansalaisaloitteen ja laatii kansalaisaloitteesta mietinnön eduskunnan täysistuntokäsittelyä varten. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan talousvaliokunnalle antama lausunto oli vain yksi vaihe eduskuntakäsittelyssä. Kansalaisaloitteen käsittely eduskunnassa jatkuu.

Vammaisjärjestöjen yhteinen vaatimus on, että Ei myytävänä! -kansalaisaloite käsitellään vielä tämän eduskuntakauden aikana.

Eduskunnan uutinen StVL:n lausunnosta:
Palvelujen hankinnoissa vakavia ongelmia

​Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta on antanut lausunnon (StVL 10/2018 vp) kansalaisaloitteesta Vammaisten henkilöiden välttämättömän avun ja tuen kilpailuttamisen lopettaminen.

Valiokunta pitää kansalaisaloitteessa ja valiokunnan saamissa asiantuntijalausunnoissa esille tuotuja ongelmia vammaisten henkilöjen palvelujen hankinnoissa vakavina. Erityisen ongelmallisena valiokunta pitää sitä, että vammaisten henkilöiden osallisuudesta heitä koskevassa päätöksenteossa ei ole riittävästi huolehdittu eikä palvelujen jatkuvuutta ole turvattu. Palvelujen käyttäjillä ei myöskään ole riittäviä oikeussuojakeinoja hakea muutosta järjestämistavan valintaan.

Valiokunta toteaa, että kunnalla on useita eri tapoja järjestää vammaispalvelut ja hankintalain mukainen hankintamenettely on vain yksi palvelujen toteuttamistapa. Järjestämistavan valinnassa ja palvelujen toteutuksessa tulee aina ottaa huomioon vammaisen henkilön oikeuksia ja palvelujen laatua turvaava lainsäädäntö.

Valiokunta painottaa, että vammaispalvelujen asiakkaiden osallisuus ja vaikutusmahdollisuudet tulee turvata nykyistä paremmin palvelujen järjestämistavan valinnasta ja palvelujen toteuttamisesta päätettäessä. Jos voimassa olevan lainsäädännön edellytyksiä vammaisen henkilön osallisuuden, itsemääräämisoikeuden ja palvelujen laadun sekä jatkuvuuden turvaamisesta ei pystytä täyttämään julkisin hankinnoin järjestettävillä palveluilla, palvelut tulee järjestää muulla tavoin.

Valiokunta esittää, että valtioneuvosto nimittäisi asiantuntijatyöryhmän, joka arvioisi viipymättä säädösmuutostarpeet vammaisten henkilöiden osallisuuden ja oikeussuojakeinojen vahvistamiseksi ja sosiaali- ja terveyspalvelujen, mukaan lukien Kansaneläkelaitoksen järjestämisvastuulla olevien palvelujen, hankintamenettelyn kehittämiseksi.

Lue linkistä valiokunnan lausunto kokonaisuudessaan