Muutoksia Kelan etuuksiin vuonna 2019

07.01.2019

Kansaneläkeindeksiin sidottujen etuuksien euromääriin ei tullut indeksikorotusta. Takuueläke nousee hieman yli yhdeksän euroa ja lääkekatto laskee.

Tällä sivulla näet joitakin muutoksia. Kaikki Kelan hoitaman sosiaaliturvan keskeiset muutokset löytyvät Kelan sivulta osoitteesta
www.kela.fi

Otteita Kelan tiedotteesta:

Eduskunta on päättänyt, että kansaneläkeindeksi pysyy vuonna 2019 vuoden 2018 tasolla. Kelan maksamien, kansaneläkeindeksiin sidottujen etuuksien euromäärät säilyvät siis samoina kuin viime vuonna.

Eduskunta on kuitenkin tehnyt muutamia tasokorotuksia tai muita lakimuutoksia, jotka vaikuttavat joidenkin kansaneläkeindeksiin sidottujen etuuksien euromääriin.

 

Lääkekatto laskee

Lääkekustannusten vuosiomavastuu (ns. lääkekatto) pienenee yli 30 euroa. Vuonna 2019 se on 572 euroa/kalenterivuosi. Kun vuosiomavastuu ylittyy, asiakas maksaa loppuvuoden ajan jokaisesta korvattavasta valmisteesta vain 2,50 euron omavastuun.

 

Takuueläke on nyt noin 784 euroa kuukaudessa

Takuueläkkeen täysi määrä suurenee 9,25 euroa ja on nyt 784,52 euroa/kuukaudessa. (Takuueläke oli 775,27 vuonna 2018).  Jos olet oikeutettu takuueläkkeeseen, voit hakea sitä verkossa tai soittamalla Kelaan. Ohjeet ovat sivulla:
www.kela.fi/takuuelake-nain-haet

Kansaneläkeindeksiin sidottu kansaneläke säilyy ennallaan, samoin Kelan maksamat perhe-eläkkeet. Kansaneläkkeen määrä on sama kuin vuonna 2018 eli yksin asuvalle 628,85 euroa/kk ja parisuhteessa elävälle 557,79 euroa/kk. Eläkeläisen saama lapsikorotus alle 16-vuotiaasta huollettavasta lapsesta on 21,93 e/kk.

Takuueläkettä koskeva korotus nostaa eläketukea, sillä se on sidottu takuueläkkeen määrään. Eläketuki on tarkoitettu turvaamaan toimeentuloa ikääntyneelle pitkäaikaistyöttömälle, joka on ollut lähes yhtäjaksoisesti työttömänä viisi vuotta.

 

Työkyvyttömyyseläkkeellä voi ansaita noin 784 euroa kuukaudessa

Eläkkeellä oleva henkilö voi käydä töissä. Jos henkilö saa Kelasta kuntoutustukea tai työkyvyttömyyseläkettä, hän voi vuonna 2019 ansaita enintään 784,52 euroa/kk. Se on yläraja, vaikka henkilö saisi myös työeläkettä, jonka ansioraja on korkeampi.

Jos ansioraja ylittyy, siitä on ilmoitettava Kelaan. Tällaisessa tilanteessa kuntoutustuen tai työkyvyttömyyseläkkeen maksaminen yleensä keskeytyy.

 

Vammaistuet pysyvät ennallaan

Vammaistuet
Alle 16-vuotiaan ja 16 vuotta täyttäneen vammaistuet pysyvät ennallaan.
Alle 16-vuotiaan vammaistuen tavoitteena on tukea vammaisen tai sairaan alle 16-vuotiaan lapsen päivittäistä elämää. Lapsi voi saada vammaistukea, jos hän vammansa tai sairautensa vuoksi tarvitsee säännöllistä hoitoa, huolenpitoa ja kuntoutusta.
16 vuotta täyttäneen vammaistuen tavoitteena on tukea 16 vuotta täyttäneen vammaisen tai pitkäaikaisesti sairaan henkilön jokapäiväistä elämää, työtä tai opiskelua.

  • Perusvammaistuki on 92,14 euroa/kk,
  • korotettu vammaistuki 215 euroa/kk
  • ja ylin vammaistuki 416,91 euroa/kk.

Jos olet eläkkeellä, et voi saada vammaistukea. Eläkkeellä voit hakea eläkettä saavan hoitotukea (lisätietoa alla). Jos olet osa-aikaeläkkeellä, voit saada vammaistukea. Sinun ei tarvitse tietää mihin etuuteen sinulla saattaa olla oikeus. Kela käsittelee hakemuksesi sen mukaan, mihin sinulla on oikeus.

Eläkettä saavan hoitotuki
Myös eläkettä saavan hoitotuki pysyy ennallaan. Eläkettä saavan hoitotuen tarkoitus on tukea vammaisen tai pitkäaikaisesti sairaan eläkkeensaajan jokapäiväistä elämää, toimintakykyä, kuntoutusta ja hoitoa.
Sinulla voi olla oikeus eläkkeensaajan hoitotukeen, jos toimintakykysi on vamman tai sairauden vuoksi heikentynyt yhtäjaksoisesti vähintään 1 vuoden ajan.

  • Eläkettä saavan perushoitotuki on 70,52 e/kk,
  • korotettu hoitotuki on 153,63 e/kk
  • ja ylin hoitotuki 324,85 e/kk.

 

Eläkkeensaajan asumistuessa muutoksia

Eläkkeensaajan asumistuessa huomioon otettavien asumismenojen enimmäismäärät suurenevat 1,8 % kaikissa kolmessa kuntaryhmässä.

Asumismenojen enimmäismäärä on

  • I kuntaryhmässä 8 243 euroa/v
  • II kuntaryhmässä 7 581 euroa/v
  • III kuntaryhmässä 6 651 euroa/v

Omakotitalon kuukausittaisista kunnossapitokustannuksista huomioon otettava määrä suurenee 42,85 euroon (42,32 euroa/kk vuonna 2018).

Korotukset otetaan huomioon seuraavassa eläkkeensaajan asumistuen tarkistuksessa. Huomioon otettavat lämmitys- ja vesikustannukset pysyvät ennallaan.

 

Yleisen asumistuen enimmäisasumismenot suurenevat hieman

Asumistuessa hyväksyttävien asumismenojen enimmäismäärät suurenevat hieman vuoden 2019 alussa. Uudet asumistuen enimmäisasumismenot otetaan käyttöön 1.1.2019 alkaen tehtävissä tarkistuksissa ja uusissa myönnöissä.

Muut yleisen asumistuen määräytymisperusteet on sidottu kansaneläkeindeksiin. Koska kansaneläkeindeksi on jäädytetty, asumistuen perusomavastuu ei muutu vuoden 2019 alussa.

 

Perhe-etuuksiin parannuksia

Lapsesta yksin huolehtivan äidin vanhempainrahakautta pidennetään 54 arkipäivällä. Laki tulee voimaan 1.4. ja koskee niitä äitejä, joiden vanhempainpäivärahakausi alkaa aikaisintaan 1.4. Oikeus pidennykseen on vain, jos lapsen äidin lisäksi ei ole toista henkilöä, jolla on mahdollisuus isyysrahaan. Oikeus koskee myös yksin adoptoivia naisia.

Monikkoperheen isän oikeus isyysvapaaseen ja isyysrahaan paranee 1.4. jälkeen. Isyysrahaa maksetaan 18 arkipäivää kauemmin jokaisesta samanaikaisesti syntyneestä tai adoptoidusta lapsesta. Isyysrahapäivien enimmäismäärä on kuitenkin 105 arkipäivää.

Vanhempainpäivärahan ja erityishoitorahan vähimmäismäärä suurenee vuonna 2019. Molempien määrä on 27,86 euroa/pv (24,64 euroa/pv vuonna 2018). Erityishoitoraha on korvaus ansionmenetyksestä tilanteessa, jossa alle 16-vuotiaan sairaan tai vammaisen lapsen huoltaja ei voi tehdä työtään, koska hänen on osallistuttava lapsensa hoitoon tai kuntoutukseen.

Vanhempainpäivärahaa maksetaan täysimääräisenä myös niiltä päiviltä, kun vanhempi osallistuu kunnallisen luottamustoimen hoitamiseen.

Äitiysrahaa maksetaan myös silloin, kun raskaus on keskeytetty 154 päivän jälkeen. Myös isällä on tällöin oikeus isyysrahaan enintään 18 arkipäivältä keskeytyksen jälkeen äidin äitiysvapaan aikana.

Sukupuolensa naisesta mieheksi korjannut henkilö voi saada äitiysrahaa, jos hän saa lapsen. Muutos vaati lain sanamuodon muuttamisen naisesta vakuutetuksi.

 

Sairauden ja kuntoutuksen ajalta maksettaviin päivärahoihin tasokorotus

Sairauspäivärahan sekä kuntoutus- ja erityishoitorahan vähimmäismääriä korotetaan 3 euroa/pv. Uusi vähimmäismäärä on 27,86 euroa/arkipäivä.

Nuorten kuntoutusrahan ja ammatillisen kuntoutuksen ajalta maksettavan kuntoutusrahan vähimmäismäärä on 31,39 euroa/arkipäivä vuonna 2019 (31,02 e/pv vuonna 2018).

Kela muuttaa jo maksussa olevat päivärahat automaattisesti.

 

Nuorten pääsy ammatilliseen kuntoutukseen helpottuu

Kela voi jatkossa myöntää ammatillista kuntoutusta ilman lääkärinlausuntoa 16 – 29-vuotiaalle nuorelle, jolla ei ole opiskelu- tai työpaikkaa tai jonka opinnot ovat keskeytyneet tai vaarassa keskeytyä. Arvion nuoren toimintakyvystä voi jatkossa tehdä esimerkiksi sosiaalitoimen, etsivän nuoristyön tai Ohjaamon työntekijä. Myös terveydenhuolto voi ohjata nuoren kuntoutukseen kuten aikaisemminkin. Kirjallisen hakemisen sijaan kuntoutukseen voi hakea suullisesti.

 

Toimeentulotuen perusosa suurenee

Toimeentulotuen perusosaa suurenee vuonna 2019. Vuoden 2019 alusta alkaen perusosan määrä yksin asuvalla henkilöllä on 497,29 euroa/kk.

Perustoimeentulotuki on viimesijainen etuus. Sitä voi saada henkilö tai perhe, jonka tulot ja varat eivät riitä välttämättömiin jokapäiväisiin menoihin.

 

Perustulokokeilu päättyy

Kaksivuotinen perustulokokeilu päättyi suunnitelman mukaisesti 31.12.2018. Perustulo on ollut vastikkeeton etuus, jonka määrää muut etuudet tai palkkatulot eivät ole pienentäneet. Kokeilusta saadaan tietoa sosiaaliturvan uudistamisen tueksi. Ensimmäiset tulokset julkaistaan alkuvuonna 2019.

 

Kela alkaa hyödyntää tulorekisteriä vaiheittain

Kansallinen tulorekisteri otetaan käyttöön vuoden 2019 alussa. Työnantajat alkavat ilmoittaa palkkatietoja tulorekisteriin 1.1.2019 lähtien.  Kela voi hyödyntää tulorekisterin tietoja hakemusten käsittelyssä.

Jos sinun on hankala hoitaa itse Kela-asioitasi, voit valtuuttaa toisen henkilön asioimaan puolestasi.

 

Lue lisää muutoksista etuuksittain Kelan sivulta:

 

 

Lähde: Kela