Muutoksia Kelan etuuksiin 2022

03.01.2022

Vuoden 2022 alusta takuueläkkeen täysi määrä on 855,48 euroa kuukaudessa (837,59 euroa kuukaudessa vuonna 2021). Lääkekattoon tulee pieni korotus ja Kela-taksin tilausnumerot muuttuvat.

Kelan sivuilla on kooste tuista ja palveluista, joita Kela tarjoaa vammaisille tai pitkäaikaissairaille henkilöille. Voit tutustua sivuun osoitteessa:
www.kela.fi/vammaistuet

Vuoden alussa sosiaaliturvaan tuli muutoksia.  Tällä sivulla näet joitakin Kelan hoitaman sosiaaliturvan muutoksia. Kaikki keskeiset muutokset löytyvät Kelan sivulta osoitteesta
www.kela.fi

Kokosimme poimintoja Kelan tiedotteesta:

Perhe-etuuksiin korotuksia

Äitiys-, isyys- ja vanhempainpäivärahan sekä erityishoitorahan vähimmäismäärä suurenee. Määrä on 29,67 euroa/pv (29,05 e/pv vuonna 2021).

Kansaneläkeindeksiin sidottujen lastenhoidon tukien euromäärät suurenevat 2,1 prosenttia.

Perhevapaat uudistuvat 1.8. alkaen

Perhevapaauudistus muuttaa vanhempainvapaiden ja niistä maksettavien vanhempainpäivärahojen kestoa ja ajankohtaa. Vanhempainpäivärahojen suuruus määräytyy samalla tavalla kuin aikaisemmin.

Uudistuksen jälkeen raskaana olevalle vanhemmalle maksetaan ennen vanhempainrahaoikeuden alkua raskausrahaa 40 arkipäivältä. Vanhempainrahaa maksetaan yhden lapsen perusteella yhteensä 320 arkipäivältä.

Jos lapsella on kaksi vanhempainrahaan oikeutettua vanhempaa, molemmilla vanhemmilla on oikeus käyttää puolet vanhempainrahapäivistä eli 160 vanhempainrahapäivää. Vanhempi voi luovuttaa omasta vanhempainrahakiintiöstään toiselle vanhemmalle enintään 63 vanhempainrahapäivää.

Uudet perhevapaat koskevat perheitä, joissa lapsen laskettu aika on 4.9.2022 tai sen jälkeen. Samoin uudet perhevapaat koskevat perheitä, joissa adoptiolapsi otetaan hoitoon 31.7.2022 tai sen jälkeen. Vanhemmat voivat hakea uuden järjestelmän mukaisia perhevapaita Kelasta 1.5.2022 alkaen.

Lue lisää kela.fi-sivuilta

Lääkekattoon pieni korotus

Lääkekustannusten vuosiomavastuu (ns. lääkekatto) nousee hieman. Vuosiomavastuu on 592,16 euroa/kalenterivuosi (579,78 euroa vuonna 2021). Kun vuosiomavastuu ylittyy, asiakas maksaa loppuvuoden ajan jokaisesta korvattavasta lääkevalmisteesta vain 2,50 euron omavastuun.

Lääkkeiden peruskorvaus (40 prosenttia lääkkeen myynti- tai viitehinnasta), alempi erityiskorvaus (65 % lääkkeen myynti- tai viitehinnasta) ja ylempi erityskorvaus (100 % lääkkeen myynti- tai viitehinnasta) säilyvät ennallaan.  Myös alkuomavastuu (50 e), jonka asiakas maksaa kokonaan itse, säilyy ennallaan.

Kela-taksin tilausnumerot muuttuvat

1.1.2022 alkaen jokaisessa maakunnassa on kaksi palveluntuottajaa, joilta Kelan korvaamat taksimatkat tilataan. Asiakas voi itse valita, kummalta hän tilaa matkansa. Uudet tilausnumerot tulevat käyttöön 20.12.2021. Siitä lähtien niistä voi tilata matkoja, jotka tehdään 1.1.2022 alkaen. Tämän vuoden aikana tehtävät matkat tilataan vielä nykyisistä numeroista.

Jotta Kela voi korvata taksimatkan, asiakaan pitää tilata matka jommaltakummalta oman maakuntansa palveluntuottajalta. Tällöin hän maksaa matkastaan vain omavastuuosuuden, joka on enintään 25 euroa yhteen suuntaan tehdyltä matkalta.

Lue lisää Kelan tiedotteesta

Kuntoutusrahaa ja matkakorvausta ei voi saada veikkausvaroin rahoitetun kuntoutuksen perusteella

Vuoden 2022 alusta Kela ei voi enää myöntää kuntoutusrahaa veikkausvaroin rahoitettujen sopeutumisvalmennuskurssien ajalle. Myös matkojen korvaaminen veikkausvaroin rahoitetuille sopeutumisvalmennuskursseille päättyy.
Lue lisää tiedotteesta

Uusi ammatillinen Taito-kuntoutus

Ammatilliset kuntoutuskurssit uudistuivat. Uusi ammatillinen Taito-kuntoutus korvaa ammatilliset kuntoutuskurssit. Taito-kuntoutus voi auttaa asiakasta selkiyttämään työelämään liittyviä tavoitteitaan ja etenemään kohti opintoja ja työelämää.

Taito-kuntoutus on suunniteltu tilanteeseen, jossa sairaus tai vamma vaikeuttaa asiakkaan pääsyä työelämään tai opiskelemaan tai niissä jatkamista. Se sisältää yksilö- ja ryhmäkuntoutusta sekä työharjoittelua.

Lue lisää tiedotteesta

Eläkkeet 2022

 • Täysimääräinen kansaneläke on yksin asuvalle 679,50 euroa/kuukaudessa
  ja parisuhteessa elävälle 606,65 e/kk
  (665,29 e/kk ja 593,97 e/kk vuonna 2021).
 • Takuueläkkeen täysi määrä ja täysimääräinen eläketuki ovat 855,48 e/kk
  (837,59 e/kk vuonna 2021).
 • Eläkeläisen saama lapsikorotus alle 16-vuotiaasta huollettavasta lapsesta on 22,71 e/kk.

Myös työkyvyttömyyseläkkeen ja takuueläkkeen lepäämäänjättämisen ansaintaraja nousee. Työkyvyttömyyseläkkeen ohella voi vuonna 2022 ansaita 855,48 e/kk ilman, että se vaikuttaa työkyvyttömyyseläkkeen tai takuueläkkeen maksun jatkumiseen.

Kuntoutusrahan vähimmäismäärät nousee hieman

Sairauspäivärahan ja kuntoutusrahan vähimmäismäärä suurenee. Määrä on 29,67 euroa/pv (29,05 e/pv vuonna 2021).

Myös nuoren kuntoutusrahan ja ammatillisen kuntoutuksen ajalta maksettavan kuntoutusrahan määrä suurenee. Määrä on 34,23 euroa/pv (33,51 e/pv vuonna 2021).

Korotuksia vammaisetuuksiin

Vammaistuet suurenevat indeksitarkistusten takia 1.1.2021 alkaen:

Alle 16-vuotiaan vammaistuki

 • perusvammaistuki 95,39 euroa/kuukaudessa
 • korotettu vammaistuki 222,58 e/kk
 • ylin vammaistuki 431,60 e/kk

16 vuotta täyttäneen vammaistuki

 • perusvammaistuki 95,39 euroa/kuukaudessa
 • korotettu vammaistuki 222,58 e/kk
 • ylin vammaistuki 431,60 e/kk

Eläkettä saavan hoitotuki

 • perushoitotuki 73,00 euroa/kuukaudessa
 • korotettu hoitotuki 159,04 e/kk
 • ylin hoitotuki 336,30 e/kk
 • veteraanilisä 110,19 e/kk

Eläkkeensaajan asumistuessa muutoksia

Eläkkeensaajan asumistuessa huomioon otettavien asumismenojen enimmäismäärät suurenevat 2,1 prosenttia kaikissa kolmessa kuntaryhmässä.

Asumismenojen enimmäismäärä on

 • I kuntaryhmässä 8 613 euroa/v
 • II kuntaryhmässä 7 921 e/v
 • III kuntaryhmässä 6 949 e/v

Kuukausittaisina asumismenoina huomioitavissa kustannuksissa on pieniä muutoksia. Korotukset otetaan huomioon seuraavassa eläkkeensaajan asumistuen tarkistuksessa.

Yleisen asumistuen enimmäisasumismenot suurenevat hieman

Yleisen asumistuen enimmäisasumismenoja tarkistetaan elinkustannusindeksin mukaan. Se tarkoittaa sitä, että asumistuessa hyväksyttävien asumismenojen enimmäismäärät suurenevat hieman vuoden 2022 alussa. Uudet asumistuen enimmäisasumismenot otetaan käyttöön 1.1.2022 alkaen tehtävissä tarkistuksissa ja uusissa myönnöissä.

Myös asumismenoiksi hyväksyttävien, vuokran lisäksi maksettavien lämmitysmaksujen määrä suurenee hiukan. Vuonna 2022 erikseen maksettavina lämmityskuluina hyväksytään yleensä 42 e/kk, jos ruokakunnassa on yksi henkilö. Jos ruokakuntaan kuuluu useampi henkilö, lämmityskuluihin lisätään 14 euroa jokaista lisähenkilöä kohden.

Kansaneläkeindeksin tarkistuksen takia asumistuen perusomavastuu pienenee hieman. Hakijan täysimääräiseen asumistukeen oikeuttavat tulot voivat siis olla hieman suuremmat kuin vuonna 2021. Perusomavastuuta ei ole vuonna 2022 ollenkaan, jos ruokakunnan tulot ovat enintään 619 e/kk lisättynä 103 eurolla jokaista ruokakuntaan kuuluvaa aikuista ja 228 eurolla jokaista ruokakuntaan kuuluvaa lasta kohden.

 

Lisätietoa Kelan sivulla

Tietoa Kelan sivulla etuuksittain

 

Valtuutus

Jos sinun on hankala hoitaa itse Kela-asioitasi, voit valtuuttaa toisen henkilön asioimaan puolestasi. Esimerkiksi eläkeläinen, jolla on oikeus takuueläkkeeseen, voi valtuuttaa toisen henkilön hakemaan takuueläkettä puolestaan, tai iäkkäät vanhemmat voivat valtuuttaa lapsensa hoitamaan kaikki heidän Kela-asiansa. Tietoa sivulla
www.kela.fi/asioi-toisen-puolesta

Vammaistuet Kelan sivulla

Kela on koonnut sivuilleen kattavan koosteen tuista ja palveluista, joita Kela tarjoaa vammaisille tai pitkäaikaissairaille henkilöille. Voit tutustua sivuun osoitteessa:
www.kela.fi/vammaistuet