Uudistuksessa tarvitaan riittävä, yksilöllinen oppimisen tuki

17.06.2020

Kehitysvammaisten Tukiliitto antoi yhdessä Me Itsen kanssa lausunnon oppivelvollisuuden laajentamista koskevasta hallituksen esityksestä. Järjestöt muistuttavat, että YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimus ja erityisesti sen koulutusta käsittelevä 24 artikla on otettava huomioon uutta oppivelvollisuuslakia säädettäessä.

Kehitysvammaisten Tukiliitto yhdessä Me Itsen kanssa lausuivat oppivelvollisuuden laajentamista koskevasta hallituksen esityksestä.  Lausunnossa kannatamme tavoitetta, että jokainen peruskoulun päättävä nuori suorittaa toisen asteen koulutuksen ja oppivelvollisuusikä korotetaan 18 ikävuoteen. Tukiliitto ja Me Itse muistuttavat, että YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimus ja erityisesti sen koulutusta käsittelevä 24 artikla on otettava huomioon uutta oppivelvollisuuslakia säädettäessä.  Sen mukaista on, että oppivelvollisuuden laajentaminen koskee kaikkia ja edistää myös vammaisten nuorten pääsyä peruskoulun jälkeisiin jatko-opintoihin.

Kouluinkluusio on periaate, jota pitää tukea kaikilla koulutusasteilla. Tukiliitto ja Me Itse tuovat lausunnossaan esiin, että tukitoimien puute ei saa olla esteenä opiskeluun myöskään yleisissä toisen asteen oppilaitoksissa. Riittävien tukitoimien tulee kulkea opiskelijan mukana, oli valintana yleinen tai erityinen oppilaitos. Tukiliitto ja Me Itse ehdottavat tukitoimien perusteellista uudistusta, siten, että kolmiportaisen tuen järjestelmä jatkuu koko oppivelvollisuuden ajan.

Kehitysvammaisten Tukiliiton ja Me Itsen näkemyksen mukaan oppivelvollisuuden laajentamisessa suurin huolen aihe on se, miten uudistuksessa resursoidaan riittävä ja yksilöllisesti suunniteltu oppimisen tuki eniten tukea tarvitseville. Tuki toisella asteella on tällä hetkellä hyvin usein riittämätöntä, joten sitä tulee nykyisestä selkeästi vahvistaa, jotta jokainen nuori voisi esimerkiksi vammasta riippumatta tosiasiassa suorittaa toisen asteen opinnot.

Tukiliitto ja Me Itse muistuttavat, että YK:n vammaissopimus ja erityisesti sen koulutusta käsittelevä 24 artikla on otettava huomioon uutta oppivelvollisuuslakia säädettäessä. #tukiliittovaikuttaa

Jotta oppivelvollisuuden laajentaminen toimii, kehitysvammaisella nuorella tulee olla yhdenvertainen ja todellinen mahdollisuus arvioida itselleen avoimia jatkokoulutuspolkuja sellaisen opinto-ohjauksen tukemana, joka osaa ottaa huomioon hänen tuen tarpeen. Nuorta ei saa ohjata tai painostaa sellaisiin opintoihin, jotka eivät häntä itseään kiinnosta tai eivät ole hänelle soveltuvat. On myös varmistettava, että laadukkaita ja riittävästi resursoituja jatko-opintopaikkoja on tarjolla eri puolilla maata niin paljon, että kaikilla perusopetuksen päättävillä kehitysvammaisilla nuorilla ja vastaavaa tukea tarvitsevilla on käytännössä mahdollisuus päästä sopiviin jatko-opintoihin.

Tukiliitto ja Me Itse vaativat, että erityisen tuen tai vaativan erityisen tuen opiskelijalle tarjolla olevien koulutusalojen tarjonta laajenee nykyisestä kattavammaksi ja opiskelijoille annetaan tietoa ja ohjausta eri vaihtoehdoista. Myös itsenäiseen elämään valmistavia opintoja tulisi olla enemmän tarjolla.

Tukiliitto ja Me Itse vaativat, että Työhön ja itsenäiseen elämään valmentavan koulutuksen (TELMA) suorittaneet oppilaat saavat oikeuden siirtyä varsinaiseen toisen asteen opetukseen ja osatutkintojen suorittamiseen eikä se muodosta enää päättyvää koulutuspolkua.  Lisäksi, jotta tukea tarvitsevan nuoren ammatillinen koulutus ei jää vain näennäiseksi mahdollisuudeksi työllistyä työsuhteiseen työhön, työllistymisen tukemiseen pitää panostaa ammattiopintojen aikana ja valmistumisen jälkeen.

Lisätietoja:
Työelämän asiantuntija Mari Hakola,
040 1676 990,
mari.hakola@tukiliitto.fi

Tukiliiton lausunnot ja kannanotot

Laadimme kannanottoja asioissa, joissa pitää vaikuttaa ja teemme lausuntoja viranomaisille esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Lue lisää:
www.tukiliitto.fi/tukiliitto-ja-yhdistykset/liittona-olemme-enemman/lausunnot-ja-kannanotot

Lausunto kokonaisuudessaan (pdf):
Tukiliitto ja Me Itse lausunto oppivelvollisuuden laajentaminen

 

Kuvituskuva: Freepik.com