Kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteet -opas on päivitetty

11.09.2020

STM on päivittänyt lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteiden oppaan. Tukiliiton kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle kannatti. Nyt oppaassa korostetaan yksilöllistä harkintaa.

Sosiaali- ja terveysministeriö on päivittänyt lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteiden oppaan. Päivitetyssä oppaassa on korostetaan yksilöllistä harkintaa apuvälineiden luovutuksessa ja oppaasta on poistettu kategorisiksi kielloiksi tulkittuja kohtia. Yksilöllisen tarvearvioinnin perusteella minkään CE-merkityn (93/42/ETY) apuvälineen luovuttaminen ei ole poissuljettu.

Apuvälineen luovuttamisen perusteena on apuvälineasetuksen mukaisesti sairaudesta, vammasta tai kehitysviiveestä johtuva toimintakyvyn alentuminen. Apuvälineen myöntämisen perusteena voi olla apuvälineen tarvitsijan

  • kuntoutumisen edistäminen
  • toimintakyvyn ylläpitäminen
  • toimintakyvyn tukeminen tai parantaminen
  • taikka toimintakyvyn heikentymisen ehkäiseminen.

Apuvälineen tarve on arvioitava käyttäjälähtöisesti, oikea-aikaisesti ja yksilöllisesti. Tarpeen arvioinnissa on otettava huomioon apuvälineen käyttäjän toimintakyky, elämäntilanne ja elinympäristön apuvälineen toimivuudelle asettamat vaatimukset.

Kehitysvammaisten Tukiliitto teki maaliskuussa 2019 kantelun eduskunnan oikeusasiamiehelle oppaan aikaisemmasta versiosta. Pidimme opasta monelta kannalta apuvälineiden luovuttamiseen soveltuvan lainsäädäntömme, muun muassa lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineasetuksen ja YK:n vammaissopimuksen vastaisena. Kantelu toi esiin, että lainsäädännön lähtökohta apuvälineen tarpeen yksilöllisestä, tilannekohtaisesta ja kokonaisvaltaisesta arvioinnista ja harkinnasta jäi ohjeessa liian taka-alalle. Erilaiset apuvälineiden luovutuksen kategoriset rajaukset puolestaan korostuivat: esimerkiksi tandempyörä luokiteltiin ei-myönnettäväksi harrastusvälineeksi.

Eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisu Tukiliiton kanteluun (13.5.2020) korosti kehitysvammaisten ihmisten yhdenvertaisuutta lääkinnällisen kuntouksen apuvälineiden saamisessa. EOA velvoitti STM:ltä toimenpiteitä asiassa.

Nyt päivitetyn ohjeistuksen mukaan erityisominaisuuksilla varustettu polkupyörä voidaan luovuttaa lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineenä apuvälinealan asiantuntijan tekemän tarvearvioinnin perusteella asiakkaalle, jonka toimintakyky on alentunut siten, että liikkuminen tavanomaisella polkupyörällä ei onnistu. Luovuttamisen edellytyksinä voidaan pitää esimerkiksi seuraavia perusteita:

  • polkupyörä lisää itsenäistä suoriutumista (esim. mahdollistaa asioinnin)
  • polkupyörän käyttö tukee henkilön kokonaiskuntoutusta
  • polkupyörän tarve on kirjattu kuntoutussuunnitelmaan

Oppaassa ei enää kategorisesti rajata kaksin poljettavia tandempyöriä pelkästään harrastusvälineiksi. Peräkkäin tai rinnakkain poljettava tandempolkupyörä voi joillekin olla toimiva lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineen kriteerit täyttävä apuväline. Kaksin peräkkäin tai rinnakkain poljettavat apuvälinetandemit on suunniteltu mahdollistamaan asiakkaan kuntouttava pyöräily ja niillä varmistetaan ohjeistuksessa mainitut turvallisuustekijät silloin, kun asiakkaalla on esimerkiksi hahmotus-, näkö- tai ymmärtämisen ongelmia.

Tandempyörä voidaan siis apuvälinealan asiantuntijan yksilöllisen tarvearvioinnin perusteella luovuttaa lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineenä.

Ulkoiluun ja harrastamiseen käytettävään tandemiin voi hakea tukea Vammaispalveluista.

Yksilöllisen tarvearvioinnin perusteella minkään CE-merkityn (93/42/ETY) apuvälineen luovuttaminen ei ole poissuljettu. Myös muita kuin lääkintälaitedirektiivin soveltamisalaan kuuluvia CE-merkittyjä apuvälineitä voidaan luovuttaa yksilöllisen tarvearvioinnin perusteella.

Sosiaali- ja terveysministeriö järjestää oppaasta webinaarin 15.9. klo 9-11.  Webinaari on tarkoitettu apuvälineasiantuntijoille ja apuvälineiden käyttäjille. Tallenne löytyy myöhemmin saman linkin takaa osoitteesta:
videonet.fi/stm/20200915
Tule kuulolle!

Valtakunnalliset lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteet löytyy Valtioneuvoston sivuilta julkaisuista.