Kannanotto: Sosiaalialan työntekijöillä on merkitystä!

03.10.2019

Sosiaalipalveluiden tarkoitus on tuottaa ja ylläpitää hyvinvointia, joka turvaa jokaisen ihmisen edellytyksiä toimia yhteiskunnan täysivaltaisena jäsenenä ja edistää näin perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista.

Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöllä on merkittävä rooli hyvinvointiyhteiskunnan rakentamisessa. Tämän vuoksi henkilöstön hyvinvointi, osaaminen ja saatavuus ovat keskeisiä tekijöitä tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalveluiden vaikuttavuudessa. Tulevina vuosina merkittävä määrä lähihoitajia on eläköitymässä ja mahdollinen lakiin kirjattu hoitajamitoitus lisäisi alan työntekijätarvetta entisestään. Sosiaali- ja terveysalan koulutuksen saaneita ihmisiä on siirtynyt muille aloille, mikä lisää työntekijöiden saatavuuteen liittyviä haasteita. Yli 75-vuotiaiden määrä kasvaa, huoltosuhde ja kuntien taloudellinen tilanne heikkenee samaan aikaan kuin hoivapalveluiden tarve kasvaa.  Sosiaalialan tämänhetkiset ongelmat alan maineen, henkilöstön saatavuuden ja hyvinvoinnin suhteen ovat vakavia, mutta ne ovat ratkaistavissa, jos alan toimijoilla on yhteinen suunta ja visio tulevaisuudesta.

Mitä voimme tehdä yhdessä:

1. Sosiaalialan työ on merkittävää työtä. Meidän on tehtävä näkyväksi työn vaikuttavuutta ja vaikutuksia ja sekä alan henkilöstön osaamista. Meidän on tehtävä alan työstä houkutteleva vaihtoehto ihmisille, joilla on halua tehdä merkittävää työtä.

2. Sosiaalialan työ tehdään ihmiseltä ihmiselle. Meidän on luotava mahdollisuuksia siihen, että sosiaalipalveluita käyttävät ihmiset voivat aidosti vaikuttaa omiin palveluihinsa ja saada siihen tarvittaessa tukea. Asiakkaiden äänen aito kuuleminen lisää myös henkilöstön motivaatiota ja kokemusta työn merkityksellisyydestä.

3. Sosiaalialan työ on monimuotoista. Meidän on ylläpidettävä ja edistettävä sosiaalialan työn moninaisuutta ja monenlaisia tehtävänkuvia. Sosiaalipalveluita käyttävien ihmisten avun ja tuen tarpeiden kirjo on laaja ja heitä tukevien ammattilaisten osaaminen on vastattava yksilöllisiin tarpeisiin. Tämän vuoksi tarvitsemme alalle henkilöstöä monenlaisista osaamis- ja koulutustaustoista.

4. Sosiaalialan työ vaatii voimavaroja. Meidän on edistettävä alan henkilöstön hyvinvointia panostamalla henkilöstökokemukseen, työyhteisöjen toimivuuteen, esimiestyöhön, oman työn ja osaamisen kehittämiseen sekä riittäviin resursseihin.

5. Sosiaalialan työ on yhteistyötä yhteisöissä. Meidän on luotava mahdollisuuksia yhteiseen kehittämiseen ja verkostotyöhön palveluita käyttävien ihmisten ja heidän läheistensä, sosiaalialan ammattilaisten ja järjestötoimijoiden kanssa. Meidän on rakennettava yhteisöjä, joissa palvelut edistävät yhteisöihin liittymistä ja täysivaltaista kansalaisuutta.

6. Sosiaalialan työ tarvitsee johtajuutta ja uskoa tulevaan. Meidän on kehitettävä sosiaalialan johtamista ja johtajien osaamista. Meidän on luotava yhteinen suunta ja visio tulevaisuudesta: Millaisia ovat tulevaisuuden yksilölliset ja vastuulliset sosiaalipalvelut, jotka perustuvat ihmisoikeuksille ja jotka tukevat laaja-alaisesti hyvinvointia yhteiskunnassa, yhteisöissä ja yksilöiden elämässä.

Haastamme teidät mukaan yhteiseen työhön.

Kannanotto: Sosiaalialan työntekijöillä on merkitystä! Alan ongelmat ovat vakavia, mutta ne ovat ratkaistavissa. #merkittävätyö #staffmatters #YKvammaissopimus

Julkilausuman allekirjoittajat:

Risto Burman, toiminnanjohtaja, Kehitysvammaisten Tukiliitto

Markku Virkamäki, toimitusjohtaja, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö sr

Päivi Kari, toimitusjohtaja, KVPS Tukena Oy

Marianna Ohtonen, toiminnanjohtaja, Kehitysvammaliitto

Katrina Harjuhahto-Madetoja, toimitusjohtaja, Eteva kuntayhtymä

Leila Rutanen, liiketoimintajohtaja, Rinnekoti-Säätiö sr

Tuomas Koskela, toimitusjohtaja, Aspa-säätiö sr

Johanna Nyström, toimitusjohtaja, Aspa Palvelut Oy

*

Lisätietoja, julkilausuman tavoitteet Suomessa:
Susanna Hintsala, kansalaisuusyksikön johtaja, Kehitysvammaliitto, p. 040 741 6179, susanna.hintsala@kvl.fi

 

Sosiaalialan työ tehdään ihmiseltä ihmiselle, katso video

Toimiva vuorovaikutus on kaiken lähtökohta. Video kertoo Aleksi Rajaniemestä. Hänelle kodista tekee kodin se, että häntä kuullaan ja arjen vuorovaikutus toimii. (2:16 min)

Staff Matters! -konferenssi luo näkymiä tulevaisuuden työelämään sosiaalialalla

Parhaillaan Helsingissä tapahtuva kansainvälinen Staff Matters! Disability Workforce of Tomorrow -konferenssi kysyy, miten henkilöstö voi edistää YK:n vammaissopimuksen tavoitteita.

Konferenssi järjestetään EASPD:n ja suomalaisten kumppaneiden yhteistyönä. Tilaisuuden järjestäjinä Suomessa toimivat Kehitysvammaisten Palvelusäätiö, Kehitysvammaliitto, Eteva kuntayhtymä, Rinnekoti-Säätiö, Kehitysvammaisten Tukiliitto ry, Kårkulla samkommun, Savon Vammaisasuntosäätiö (Savas) ja Aspa-säätiö.