Järjestötiedote liittohallituksen kokouksesta 6/2022

29.06.2022

Kehitysvammaisten Tukiliitto julkaisee tiedotteita liittohallituksen kokouksissaan tekemistä päätöksistä. Kukin tiedote sisältää kaikki päätökset, jotka voidaan julkaista, sekä kokouksen ilmoitusasioita.

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Tiedote liittohallituksen päätöksistä, kokous 6/2022

Kokous pidettiin 10.kesäkuuta 2022

 

Kokous järjestettiin keskustoimistolla Tampereella liittokokousta edeltävänä päivänä. Osa hallituksen jäsenistä osallistui videoyhteydellä.

Käsiteltiin taloustilannetta ja päätettiin kolmen vuoden taloussuunnitelmasta. Taloussuunnitelmalla ohjataan seuraavan vuoden talousarviovalmistelua. Jo edellisellä, viime vuoden taloussuunnitelmalla ohjattiin aloittamaan talouden tasapainottaminen.

Rahoituksen pienentymisestä johtuen kulusäästöjä on jouduttu toteuttamaan joissakin toimintamuodoissa jo kuluvan vuoden aikana, muun muassa vähentämällä henkilöstömitoitusta kahdessa toiminnossa, luopumalla Hämeenlinnan aluetoimistosta ja pienentämällä edelleen toimintakuluja kuten matkakuluja. Osa toiminnoista jatkaa kuitenkin entisen laajuuden mukaisesti kohdennetulla avustuksella ja myös uusia toimintoja on aloitettu uuden hankerahoituksen turvin.

Kehitysvammaisten Tukiliiton taloussuunnitelma 2023 ­ – 2025

1. Taloutta tasapainotetaan kolmen vuoden kuluessa vuosina 2022 – 2024 niin, että toiminnan kulut katetaan toiminnan tuotoilla vuonna 2024. Tavoitteena on hyvä taloudenhoito, joka on kestävää ja vastuullista pitkällä aikavälillä.

2. Talouden tasapainotus koskee kaikkia toimintoja, mutta erityisesti sijoitustoiminnan pääoman pienemisen pysäyttämistä, ja sijoitustoiminnan tuottotason varmistamista.

3. Talousarviot laaditaan vastaamaan STEA:n valtionavustuksia ja muuta ulkopuolista rahoitusta. Rahoituksen muutoksiin reagoidaan tarvittaessa heti.

Merkittiin tiedoksi STEA:n avustuspäätökset 2022.

Myönnettiin haetut ansiomerkit.

Tarkistettiin Kauko Kotilaisen rahaston varojen käyttöä koskenutta päätöstä ja päätettiin käyttää jäljelle jääneet varat Elämä omaksi -hankkeen toiminnan kuluihin ja omarahoitusosuuden kattamiseen.

Kuultiin ajankohtainen katsaus uuden vammaispalvelulain valmisteluun ja siihen vaikuttamiseen. Hallituksen esitys lakiuudistuksesta olisi tulossa syksyllä. Lakiesityksen lopullinen muoto selviää vasta, kun hallituksen esitys annetaan.

Käsiteltiin sote-uudistuksen ja vammaislainsäädännön uudistamisen vaikutusten tutkimista Suomessa ja tutkimusrahoituksen saamista vammaispalveluiden tutkimukseen, joka nähtiin tärkeänä. Liitto seuraa tilannetta osana perustyötä ja yhteistyössä muiden vammaisjärjestöjen kanssa. Seurantatietoa halutaan kerätä myös jäsenyhdistyksiltä, myöhemmin tehtävän suunnitelman mukaisesti.

Merkittiin tiedoksi ajankohtainen toimintakatsaus kevään toteutuneeseen toimintaan.

Merkittiin tiedoksi raportit huhtikuun lopun taloustilanteesta.

Kokouksessa oli myös ilmoitusasioita:

  • Uusi hankerahoitus saatu ja hanke alkaa: Elämä omaksi Itä-Suomen hanke 2022 – 2023.  Liitto sai toukokuussa uuden ESR-rahoituksen Elämä omaksi Itä-Suomi -hankkeeseen. Alueellinen Elämä omaksi -hanke luo kohtaamispaikkoja ja kehittää kokemustoimijuutta kehitysvammaisten ihmisten osallisuuden tukemiseksi. Hanke täydentää Pohjois-Suomen vastaavaa Elämä omaksi (Elmo) -hanketta ja tukee vahvasti liiton strategian toteuttamista.
  • Ahos-apuraha Malikkeen hankkeelle. Malikkeen hankkeelle Toimintavälineet vaikeasti vammaisen lapsen kasvun ja osallistumisen tukena varhaiskasvatuksessa on myönnetty 16 400 euron suuruinen apuraha. Apurahalla tuotetaan opas varhaiskasvatukseen soveltuvista lasten osallistumista ja osallisuutta lisäävistä toimintavälineistä sekä videoita välineiden käytöstä. Lisäksi apurahalla hankitaan varhaiskasvatukseen soveltuvia toimintavälineitä. Ahos-apurahaa hallinnoivat Suomen Paralympiakomitea ja Suomen Punaisen Ristin Ahos-säätiö.
  • Johtoryhmän kokoonpanon muutokset. Kaisa Järvelä ja Johanna Repo ovat aloittaneet johtoryhmän jäseninä. Johtoryhmän kokoonpano on toiminnanjohtaja, vaikuttamistyön johtaja, kansalaistoiminnan johtaja, viestintäpäällikkö, harvinaistoiminnan päällikkö.
  •  Jäsenyhdistysten taloudellinen tuki: Toimintarahat 2022 jaettu. Toimintaraha 70 000 euroa jaettu 41:lle yhdistykselle. Toimintarahaa haettiin 150 000 euron edestä. Tukiliiton jäsenyhdistys voi hakea liitolta taloudellista tukea vuoden 2022 toimintaan. Toimintaraha on suuruudeltaan 2 000 – 7 000 euroa ja sitä myönnettiin vuodelle 2022 erityisesti yhdistysten yhteiseen vaikuttamistoimintaan tulevilla hyvinvointialueilla sekä kehitysvammaisten henkilöiden osallistavaan ryhmätoimintaan paikkakunnilla. Rahoitus tulee STEA:n avustuksesta.
  • Kevätkauden apurahat jaettu. Liitto on myöntänyt apurahoja vapaa-ajan toimintaan kevään jaossa yhteensä 19 900 euroa. Apurahat tukevat kehitysvammaisten ihmisten osallisuutta. Apurahoja myönnettiin 69 yksittäiselle hakijalle ja 26 ryhmälle.
  • Toiminta-avustukset 2022 Keski-Suomen yhdistystoimintaan on maksettu.
  • Pieni ele ry ajankohtaiset kuulumiset.
  • Vuosiselvitykset vuoden 2021 avustusten käytöstä lähetetty STEA:an toukokuun lopussa.
  • Inclusion Europen vuosikokous 28.6.2022.

Tiedotteen laati ja lisää tietoa antaa:
toiminnanjohtaja Risto Burman,
puhelin 050 556 9900.

Järjestötiedotteet löydät myös pdf-muodossa Tukiliiton verkkosivuilta, kohdasta Liittohallitus.