Järjestötiedote liittohallituksen kokouksesta 5/2022

13.04.2022

Kehitysvammaisten Tukiliitto julkaisee tiedotteita liittohallituksen kokouksissaan tekemistä päätöksistä. Kukin tiedote sisältää kaikki päätökset, jotka voidaan julkaista, sekä kokouksen ilmoitusasioita.

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry
Järjestötiedote
Liittohallituksen kokous 5/2022
Perjantaina 8.4. ja lauantaina 9.4.

 

Kokous järjestettiin keskustoimistolla Tampereella. Liittohallitus oli koolla täysilukuisena siten, että osa osallistui videoyhteydellä, ja esteellisen jäsenen tilalla osallistui henkilökohtainen varajäsen.

Kokouksessa käsiteltiin useita liittokokoukselle esitettäviä asioita. Liittokokous järjestetään lauantaina 11.kesäkuuta.

Liittohallitus käsitteli tilinpäätöksen vuodelta 2021 ja päätti esittää liittokokoukselle, että se vahvistaa viime vuoden tuloslaskelman ja taseen.

Liittohallitus vahvisti vuosiraportin 2021 sisällön.

Tehtiin esitys vuoden 2023 jäsenmaksuista. Liittohallitus ehdottaa liittokokoukselle jäsenmaksun korotusta vuoteen 2022 verrattuna. Perusteena ovat kohoavat kustannukset ja pienenevä muu rahoitus.

Käsiteltiin toimintasuunnitelmaa 2023 ja päätettiin liittokokoukselle esitettävästi toimintasuunnitelmasta.

Päätettiin esityslistasta liittokokoukselle 11.6.2022. Liittokokouksessa käsitellään muun muassa tuloslaskelma, vuosiraportti, toimintasuunnitelma, jäsenmaksut, hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle sekä kolme sääntömuutosasiaa. Ehdokkaat liittohallituksen jäseniksi on liiton nykyisten sääntöjen mukaan ilmoitettava viimeistään 28.4.2022. Liittokokouksen esityslista ja aineisto ja asioiden esittely julkaistaan sivulla: www.tukiliitto.fi/tukiliitto-ja-yhdistykset/liittokokous/

Merkittiin tiedoksi talouden seurantaraportti ja maksuvalmiussuunnitelma vuoden alun tilanteessa.

Merkittiin tiedoksi katsaus alkuvuoden sijoitustoimintaan. Arvopaperisijoitusten arvo on laskenut 4,5 % ajalla 1-3/2022. Vuokrasimme tyhjänä olleen toimistotilan ulos.

 Tehtiin periaatepäätös sijoitustoiminnan omaisuuslajeja ja liiketilaa koskien.

Merkittiin tiedoksi raportti jäsenyhdistysten tilanteesta tuoreen, vasta valmistuneen jäsenyhdistyskyselyn 2021 valossa.

Käsiteltiin huomionosoituksiin liittyviä hakemuksia ja tehtiin päätöksiä ansiomerkeistä.

Merkittiin tiedoksi ajankohtainen toimintakatsaus liiton toimintaan ja hallintoon.

Aloitettiin Tampereen Kehitysvammaisten Tukiyhdistyksen aloitteen käsittely. Aloitteessa ehdotetaan, että liitto tekisi seurantaa siitä, mitä muutoksia sote-uudistus ja hyvinvointialueelle siirtyminen tuo kehitysvammaisten henkilöiden palveluihin. Lähetettiin asia jatkovalmisteluun.

Päätettiin hallituksen toiminnan ja kokousten kehittämisestä. Jatkossa hallituksen kokouksia pidetään aiempaa useammin, mutta vastaavasti osa kokouksista on kestoltaan lyhyempiä videokokouksia. Kokouksiin, joihin kokoonnutaan paikan päälle, voidaan sisällyttää esimerkiksi asiantuntija-alustuksia tai ennakointiin ja tulevaisuustyöhön liittyvää työpajatyöskentelyä.

 Hallitus päätti myöntää hakemuksen perusteella 7 000 euron toiminta-avustuksen Me Itselle vuodelle 2022 Me Itse-ryhmien toimintaan ja vapaaehtoistoimintaan. Avustus on erillinen muusta liiton jakamasta taloudellisesta tuesta jäsenyhdistyksille.

 Hallitus käsitteli Pirkanmaan Kehitysvammaisten Tukipiirin selvityspyyntöä jäsenmaksujen perimättä jättämisistä vuosina 2012-2018. Hallitus tuli yksimielisesti siihen tulokseen, että se ei näe tarvetta selvittää vanhaa jäsenmaksuasiaa enempää. Lisäksi hallitus päätti jatkaa vuoropuhelua aiheesta alueen joidenkin jäsenyhdistysten kanssa.

Kuultiin lyhyt suullinen katsaus Tukiliiton strategian 2021-2026 toteutukseen ja seurantaan.

 Merkittiin tiedoksi lyhyt katsaus rahankeräysten kehittämiseen ja ajankohtaisiin asioihin. Tukiliitto mm. lanseerasi uuden sosiaalisen rahankeräyksen alustan osana pitkän aikavälin kehittämistä.

 Hallitus vahvisti rahaston hoitokunnan aiemman päätöksen, että Reino, Kerttu ja Leena Pärnäsen rahastosta käytetään 10 000 euroa toimintarahan jakoon vuonna 2022.

 Kokouksessa oli myös ilmoitusasioita:

  • Kesäkuun hallituksen kokouksen alustava ohjelma ja aikataulu sekä liittokokouspäivien 10.-11.6. ohjelma
  • Hankehaku, valmisteilla Itä-Suomen Elämä omaksi -hanke – kohtaamispaikat ja kokemustoimijuus kehitysvammaisten henkilöiden osallisuuden tukemisessa 1.7.2022-31.12.2023
  • Sansibarin kehitysyhteistyöhanketta ”Towards Inclusion Vocational Training on Zanzibar” koskevan jatkosopimuksen teko
  • Varainhankinnan ajankohtaisia onnistumisia: saadut Sohlbergin säätiön apurahat, Malike-toiminta valittu Partioaitan Ympäristöbonuksen 2022 yhdeksi keräyskohteeksi
  • Henkilöstöuutisia
  • Tuloksellisuusraportit 2021 lähetetty STEA:an ja jaettu hallitukselle
  • Uusi vuokralainen sijoitustoimitilaan
  • Toiminnanjohtajan vuosiloma.

 

Tiedotteen laati ja lisää tietoa antaa:
toiminnanjohtaja Risto Burman,
puhelin 050 556 9900.

Järjestötiedotteet löydät myös pdf-muodossa Tukiliiton verkkosivuilta, kohdasta Liittohallitus.