Järjestötiedote liittohallituksen kokouksesta 5/2018

27.09.2018

Kehitysvammaisten Tukiliitto julkaisee tiedotteita liittohallituksen kokouksissaan tekemistä päätöksistä. Kukin tiedote sisältää kaikki päätökset, jotka voidaan julkaista, sekä kokouksen ilmoitusasioita.

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry
Järjestötiedote 
Liittohallituksen kokous 5/2018
Kokous pidettiin Turussa perjantaina 21.9. ja lauantaina 22.9.2018

Liittohallitus tutustui ensimmäisenä kokouspäivänä Paimiossa Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin toimintaan. Kokouksen alussa annettiin ajankohtainen toimintakatsaus ja raportti taloustilanteeseen. Toiminnan ja talouden raportti esitellään joka kokouksessa.

Liittohallitus valmisteli sääntömuutosehdotuksia vuoden 2019 liittokokoukselle. Sääntömuutoksia valmistellaan muun muassa siksi, että vuoden 2017 liittokokous päätti palauttaa sääntömuutokset liittohallitukselle uudelleen valmisteltavaksi. Tässä liittohallituksen kokouksessa käsiteltiin alustavaa sääntömuutosehdotusta. Liittohallitus päätti jatkaa sääntömuutosten valmistelua muun muassa siten, että jokavuotista liittokokousta kehitettäisiin, äänivallan käyttöä liittokokouksessa helpotettaisiin, liittohallituksen kokoa ja valintamenettelyä uudistettaisiin ja vanhentuneita sääntökohtia muutettaisiin vastaamaan paremmin nykyistä toimintaa ja lainsäädäntöä.

Liittohallitus päätti, että luonnos sääntömuutosehdotuksista lähetetään lokakuussa kommentti- ja lausuntokierrokselle jäsenyhdistyksiin.

Liittohallitus päätti hallituksen työjärjestyksestä. Työjärjestys on liittohallituksen antama sisäinen ohje, joka ohjaa Tukiliiton hallituksen työskentelyä ja jossa määritellään hallituksen ja johtavien toimihenkilöiden tehtäviä, rooleja ja toimivaltuuksia. Työjärjestyksessä liittohallitus muun muassa määritteli vasta perustetun hallituksen työvaliokunnan tehtäväksi valmistella hallituksen käsittelyyn sellaiset asiat, jotka ovat erityisen merkittäviä, tai jotka hallitus on muuten antanut työvaliokunnan käsiteltäväksi.

Päätettiin hakea Poliisihallitukselta Kehitysvammaisten Tukiliitolle rahankeräyslupaa kahdeksi vuodeksi ajalle 1.4.2019 – 31.3.2021.

Liittohallitus päätti, että liitto jakaa liiton jäseninä oleville tukipiireille avustusta vuosina 2019 ja 2020 samoilla kriteereillä kuin edellisinäkin vuosina. Päätös tarkoittaa, että tukipiireille jaetaan jäsenjärjestöavustusta 1000 euroa/ tukipiiri/ vuosi. Tukipiirin ei tarvitse hakea avustusta erikseen, mutta tukipiirin on raportoitava avustuksella toteutettu toiminta vuosittain. (Tämän lisäksi tukipiirit liiton alueellisina jäsenyhdistyksinä voivat hakea liitolta taloudellista tukea eli toimintarahaa samoin kuin muutkin jäsenyhdistykset).

Käsiteltiin lausuntopyyntö selvityshenkilöraporttiluonnoksesta koskien erityishuoltopiirien asemaa sote-uudistuksessa. Käytiin keskustelu ja annettiin evästyksiä liiton lausunnon laatimiseen.

Liittohallitus päätti käyttää Reino, Kerttu ja Leena Pärnäsen rahaston varoja 10 000 euroa avustuksena Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Keski-Suomen alueella järjestämään Tulevaisuuden taitajat -pilottikurssiin ja pilottikurssin toteutukseen sekä siihen liittyen erityislapsiperheille suunnatun varhaisen tuen ohjauskoulutuksen kehittämiseen. Australiassa kehitetyssä ohjauskoulutuksen mallissa vanhemmat osallistuvat myönteiseen ja luovaan visiointiprosessiin sekä tavoitteidensa toteuttamiseen.

Liittohallitus päätti liiton talousarviosta vuodelle 2019. Talousarvio laadittiin niin, että liiton toimintasuunnitelma 2019 voidaan toteuttaa. Talousarviossa tuottojen ja kulujen erotus on +38 200 euroa. Pitkäaikaisen lainan lyhennyksiin varattiin 13 000 euroa (liitolla on pitkäaikaista lainaa jäljellä noin 95 000 euroa).

Liittohallitus antoi Tukiliiton puoltavan lausunnon Kehitysvammaisten Palvelusäätiön sääntömuutokseen. Sääntömuutos koskee säätiön hallituksen kokoonpanon määrittelyä niin, että ”säätiön hallitukseen kuulu viisi Kehitysvammaisten Palvelusäätiön hallituksen ja kaksi Kehitysvammaisten Tukiliiton liittohallituksen valitsemaa jäsentä.”

Keskusteltiin muutaman jäsenyhdistyksen liittohallitukselle osoittamasta kirjeestä, jossa moititaan liiton toiminnan linjaa ja tuodaan esille näkemys, että liitto ei huomioi toiminnassaan riittävästi vaikeavammaisia ihmisiä ja heidän lähi-ihmisiään. Kirjeessä moititaan myös liittokokouksen tekemää jäsenmaksupäätöstä ja lapsiperheiden unohtamista toimintasuunnitelmista sekä toivotaan, että liittohallitus pohtisi kirjeessä esiin nostettuja asioita. Todettiin, että Tukiliiton puheenjohtaja on sopinut marraskuulle keskustelutilaisuuden kirjeen lähettäneiden yhdistysten edustajien kanssa. Liittohallitus päätti jatkaa esiin nostettujen asioiden pohdintaa keskustelutilaisuuden jälkeen seuraavassa kokouksessaan marraskuun lopussa.

Kokouksessa oli myös ilmoitusasioita:

  • Norio-keskuksen ja avustuskohteiden siirron eteneminen.
  • SOSTE irtisanoi työhuoneensa vuokrasopimuksen.
  • Koy Tulppaanitalon tilinpäätös.
  • Eduskunnan oikeusasiamieheltä 4.7.2018 tullut päätös Tukiliiton (asiamiehenä) ja kainuulaisten läheisten 22.6.2017 tekemään kanteluun ”Kantelu kehitysvammaisten henkilöiden asumispalvelun järjestämistä ja asiakkaan oikeusturvan toteutumista koskevassa asiassa.” Päätös on meidän kannaltamme huono eikä tarjoa välineitä kansalaisaloite-vaikuttamiseen.
  • Syyskuussa antamamme lausunnot asiakasmaksulakiin ja asiakas- ja potilaslakiin liittyen.

 

Tiedotteen laati ja lisää tietoa tiedotteesta ja päätöksistä antaa toiminnanjohtaja Risto Burman, puhelin 050 55 69 900.

Järjestötiedotteet löydät myös pdf-muodossa Tukiliiton verkkosivuilta, kohdasta Liittohallitus.