Järjestötiedote liittohallituksen kokouksesta 3/2021

08.06.2021

Kehitysvammaisten Tukiliitto julkaisee tiedotteita liittohallituksen kokouksissaan tekemistä päätöksistä. Kukin tiedote sisältää kaikki päätökset, jotka voidaan julkaista, sekä kokouksen ilmoitusasioita.

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry
Tiedote liittohallituksen päätöksistä, kokous 3 /2021
Kokous pidettiin 4. kesäkuuta 2021

Kokoukseen osallistuttiin osin Tulppaanitalolla Tampereella ja osin videoyhteydellä. Kokouksen aluksi kuultiin ajankohtainen katsaus Kehitysvammaisten Tukiliiton alkuvuoden toimintaan ja talouteen.

Liittohallitus päätti hakemusten perusteella myöntää huomionosoitukset neljälle henkilölle.

Merkittiin tiedoksi, että Patentti- ja rekisterihallitus on ennakkotarkastanut ja hyväksynyt sääntömuutosesityksen, josta päätetään liittokokouksessa. Sääntöjen merkitsemiselle yhdistysrekisteriin ei ole estettä. Merkittiin tiedoksi Lapin Tukipiirin kannanotto ja todettiin, että se ei anna aiheitta muihin toimenpiteisiin. Kannanotossa vastustettiin sääntömääräystä, jonka perusteella sama liittokokousedustaja voisi valtakirjalla edustaa useamman jäsenyhdistyksen ääniä. Liittohallitus on poistanut omasta sääntömuutosesityksestään kohdan, johon tukipiiri viittasi.

Kuultiin tilannekatsaus heikkenevistä rahoitus- ja talousnäkymistä. Taloussuunnitelmasta 2022–2024 päätetään syyskuun kokouksessa samalla kun käsitellään talousarvio 2022.
Liittohallitus jatkoi tukipiirien puheenjohtajien ja sihteerien ryhmältä tulleen aloitteen käsittelyä. Aloitteessa ehdotetaan tukipiirien roolin selkiyttämistä ja liiton panostusta toiminnan vahvistamiseen. Keskusteltiin toimintatapojen ja alueellisen toiminnan kehittämisen tarpeista. Liittohallitus on aloitteen tekijöiden kanssa samaa mieltä siitä, että tukipiirien roolin ja aseman selkiyttämiselle on tarvetta. Kuten aloitteessa todetaan, myös valmisteilla oleva maakunta- ja soteuudistus muuttaa tukipiirien toimintaympäristöä. Jo senkin myötä toimintamuotoja tulee kehittää, järjestellä ja miettiä tarkemmin. Liitto aikoo jatkaa toimintamuotojen kehittämistä ja yhteistä keskustelua tukipiirien kanssa sekä pohtii mahdollisuuksia voimavarojen lisäämiseen. Tukipiirin roolin ja tehtävän selkiyttäminen on ensisijaisesti tukipiirin ja sen jäsenyhdistysten vastuulla. Päätettiin vastauksesta, joka annetaan tukipiirien puheenjohtajien ja sihteerin ryhmälle. (Aloite ja vastaus kokonaisuudessaan ovat tämän tiedotteen lopussa.)

Merkittiin tiedoksi hallinnon tukipalveluita koskeva palvelusopimuksen jatkuminen toistaiseksi voimassa olevana.

Päätettiin jatkaa henkilökunnan edustajan oikeutta osallistua liittohallituksen kokouksiin.

Annettiin puoltava lausunto Kehitysvammaisten Palvelusäätiön sääntömuutokseen.

Kokouksessa oli myös ilmoitusasioita:

  • Uusi rahankeräyslupa voimaan 27.4. alkaen.
  • Europe in Action -konferenssi 8.–11.6. maksuttomana verkkotapahtumana.
  • Kehitysvammaisten Tukiliiton 60 vuotta tekoja -juhla 11.6.2021 järjestetään virtuaalisesti. Kaikki pääsevät mukaan seuraamaan ohjelmaa suorana verkon välityksellä kello 17–19.
  • Avustuskohteiden vuosiselvitykset 2020 ja tilintarkastajan raportti lähetetty STEA:an.
  • Tukiliitto kustansi Sirkka Merikosken kirjan Minä kuulen sydänten äänen! – Kehitysvammaisten Tukiliiton tarinat 1961–2003.

Tiedotteen laati ja lisää tietoa päätöksistä antaa toiminnanjohtaja Risto Burman.

 

Liitteet

Vastaus tukipiirien puheenjohtajien ja sihteerien ryhmässä laadittuun aloitteeseen 4.6.2021

Liittohallitus käsitteli kokouksissaan 9.4. ja 4.6.2021 aloitetta, joka tuli tukipiirien puheenjohtajien ja sihteerien ryhmältä, ja jossa ehdotetaan liitolle tukipiirien roolin selkiyttämistä ja liiton panostusta toiminnan vahvistamiseen. Liittohallitus on aloitteen tekijöiden kanssa samaa mieltä siitä, että tukipiirien roolin ja aseman selkiyttämiselle on tarvetta. Kuten aloitteessa todetaan, myös valmisteilla oleva maakunta- ja soteuudistus muuttaa tukipiirien toimintaympäristöä. Jo senkin myötä toimintamuotoja tulee kehittää, järjestellä ja miettiä tarkemmin. Liitto aikoo jatkaa toimintamuotojen kehittämistä ja yhteistä keskustelua tukipiirien kanssa sekä pohtii mahdollisuuksia voimavarojen lisäämiseen. Yhteistyö tukipiirien kanssa nähdään tärkeänä. Tukipiirin roolin ja tehtävän selkiyttäminen on ensisijaisesti tukipiirin ja sen jäsenyhdistysten vastuulla.

Aloitteessa kysytään, onko mahdollista palkata lisää aluekoordinaattoreita tai tarjota tukipiireille mahdollisuus palkata omia työntekijöitä. Aluekoordinaattoreiden määrän lisääminen kestävällä tavalla ei ole mahdollista. Tässä yhteydessä on tärkeä korostaa, että lähes kaikki liiton muutkin asiantuntijat tuottavat ainakin jollakin tapaa jäsenpalveluita tai tukea jäsenyhdistyksille ja yhdistysten henkilöjäsenille, esimerkiksi koulutuksen, neuvonnan tai viestintämateriaalin muodossa.

Liitto on vuodesta 2019 alkaen ja strategian 2021-2026 ohjaamana hakenut yhdessä jäsenyhdistysten kanssa rahoitusta uudenlaiseen alueelliseen toimintaan. Elämä omaksi -hanke 2021-2023 käynnistyy Lapissa ja Pohjois-Pohjanmaalla kesällä 2021. Jäsenyhdistykset ovat liiton tuella saaneet uusia valtionavustuksia alueellisenkin toiminnan kehittämiseen Lahdessa, Keski-Suomessa ja Oulussa. Näissä uusissa hankkeissa kehitetään muun muassa uudenlaisia kohtaamispaikkoja ja kokemustoimijuutta kehitysvammaisten henkilöiden osallisuuden tukemiseksi. Tiettyyn toimintaan kohdennettuja valtionavustusta saavat myös yhdistykset Helsingissä, Turussa ja Seinäjoella. Ei kuitenkaan näyttäisi olevan realistista odottaa, että liitto pystyisi järjestämään uutta rahoitusta tai merkittävästi lisäämään rahoitusta tukipiirien perustoimintaan. Järjestötoiminnan rahoitukseen kohdistuu epävarmuutta sekä valtakunnallisella, että paikallisella tasolla. Voi olla, että jatkossa on varauduttava toimimaan nykyistä pienemmillä yhteiskunnan avustuksilla. Vaikka liitto avustaakin tukipiirejä pienillä toiminta-avustuksilla, tukipiirien toiminta ja rahoituksen järjestäminen tukipiirien toimintaan on ennen kaikkea tukipiirien ja niiden jäsenyhdistysten tehtävä. Voisikin olla hyvä pohtia sitä, miten nykyisiä voimavaroja voitaisiin käyttää mahdollisimman tehokkaasti ja luovasti yhdistellen.

Aloitteessa ehdotetaan, että Tukiliiton strategiaan kirjattaisiin selkeästi piirien roolin selkeyttäminen ja liiton panostus tukipiirien toimintaan ja sen vahvistamiseen. Liitto käynnisti aloitteen saatuaan keväällä 2021 keskustelutilaisuudet tukipiireille ja alueellisesta vaikuttamisesta kiinnostuneille jäsenyhdistyksille. Esimerkiksi 2.kesäkuuta järjestetään verkkokeskustelu alueellisesta vaikuttamisesta tulevien hyvinvointialueiden rakentumiseen liittyen. Tavoitteena on antaa tietoa ja tukea alueelliseen vaikuttamiseen sekä keskustella asioista yhteisesti. Tällaisia tapaamisia ja yhteiskehittämistä halutaan jatkaa. Liitto suunnittelee vuonna 2022 tukevansa tukipiirejä alueellisessa vaikuttamistoiminnassa ja erityisesti sote-uudistuksessa.

Liittohallitus on käynnistänyt myös liittohallituksen sisällä keskustelut alueellisen toiminnan kehittämisen tarpeista ja tukipiirien roolista ja asemasta. Liitto aikoo jatkaa näitä keskusteluita syksyllä 2021 ja vuonna 2022. Tukiliiton sisällä olisi hyvä tehdä suunnitelmia ja linjauksia tulevaisuuden alueellisen toiminnan mallista ja rakenteista. Parhaiten se onnistuu, kun alueellisesta toiminnasta ja sen rakenteista käydään keskustelua mahdollisimman laajasti liitossa ja sen jäsenyhdistyksissä. Ratkaisuihin tarvitaan tahtoa ja aktiivisuutta koko jäsenyhdistyskentältä.

Kehitysvammaisten Tukiliitto

Kehitysvammaisten Tukiliitto tukipiirit ESITYS 30.3.2021

Hyvä liittohallitus

Ryhmä Tukipiirien puheenjohtajia ja sihteereitä on kokoontunut muutaman kerran alkuvuodesta 2021 keskustelemaan tukipiirien roolista ja asemasta. Meneillään oleva maakunta- ja soteuudistus tarkoittaa, että tukiyhdistykset eivät enää ole paikallisuutensa vuoksi neuvottelukumppaneina huolehtimassa alueen kehitysvammaisten palveluista ja eduista, vaan tarvitaan maakunnalle alueellinen vastinpari. Tukipiirit sopivat luontevasti tähän rooliin, koska ne edustavat koko alueen kehitysvammaisia. Tätä kokonaisuutta ei kyetä hoitamaan vapaaehtoisvoimin. Olemme huomanneet, että muilla liitoilla toiminnassa on mukana paljon liittojen alueellisia työntekijöitä. Aluekoordinaattoreiden työaika ei riitä kaikkien maakuntien sotekeskusteluihin osallistumiseen ja siksi pitää miettiä, miten asia voidaan hoitaa. Onko mahdollista palkata lisää aluekoordinaattoreita tai tarjota tukipiireille mahdollisuus palkata omia työntekijöitä? Alueellisen toiminnan lisääminen vahvistaa liiton roolia edunvalvojana ja pitää jäsenet liitossa. Tukiliiton strategiaan tulee kirjata selkeästi piirien roolin selkeyttäminen ja liiton panostus tukipiirien toimintaan ja sen vahvistamiseen.

Etelä-Hämeen, Etelä-Savon, Kainuun, Keski-Suomen, Kymin, Lapin, Pirkanmaan, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon, Pohojalaasten -99, Popokkeen, Satakunnan, Uudenmaan ja Varsinais-Suomen tukipiirien valtuuttamana, Pirjo Hartikainen, KUTP