Järjestötiedote liittohallituksen kokouksesta 2/2021

13.04.2021

Kehitysvammaisten Tukiliitto julkaisee tiedotteita liittohallituksen kokouksissaan tekemistä päätöksistä. Kukin tiedote sisältää kaikki päätökset, jotka voidaan julkaista, sekä kokouksen ilmoitusasioita.

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry
Tiedote liittohallituksen päätöksistä, kokous 2 /2021
Kokous pidettiin 9.–10.huhtikuuta 2021

Kokous pidettiin Teams-videoyhteydellä. Kokouksen aluksi kuultiin ajankohtainen katsaus Kehitysvammaisten Tukiliiton alkuvuoden toimintaan ja talouteen.

Kokouksessa käsiteltiin useita liittokokoukselle esitettäviä asioita. Liittokokous järjestetään lauantaina 12.kesäkuuta.

Liittohallitus käsitteli tilinpäätöksen vuodelta 2020 ja päätti jättää sen tarkastettavaksi tilintarkastajalle sekä esittää liittokokoukselle, että se vahvistaa tuloslaskelman ja taseen. Tilivuoden 2020 tulos on 44 953 euroa alijäämäinen. Taseen loppusumma kasvoi 62 850 euroa. Pankkilainaa oli 31.12.2020 jäljellä 61 452 euroa.

Liittohallitus vahvisti vuosiraportin vuodesta 2020. Vuosi 2020 oli jäsenistölle raskas epätietoisuuden vuosi. Koronapandemia vaikutti merkittävästi myös Tukiliiton toimintaan. Toiminnassa löydettiin uusia toimintamuotoja ja muotoiltiin uusia palveluita vastaamaan koronakriisin synnyttämiin tarpeisiin. Tukiliiton reagointikyky ja valmius verkkotoiminnan laajentamiseen osoittautui hyväksi. Toiminnan mukautuksista huolimatta koronakriisi iski liiton toimintaan voimalla, sillä monet liiton toimintamuodoista perustuvat ihmisten kohtaamiseen erilaisissa tapahtumissa eri puolella maata.

Tehtiin esitys vuoden 2022 jäsenmaksuista liiton jäsenyhteisöille. Liittohallitus ehdottaa liittokokoukselle jäsenmaksujen pitämistä samoina kuin vuonna 2021.

Päätettiin toimintasuunnitelmaesityksestä ja raamitalousarvioesityksestä vuodelle 2022. Toimintasuunnitelmassa huomioidaan erityisesti uusi strategia. Toimintasuunnitelman painoalueita ovat muun muassa vaikuttamistyön vahvistaminen ja koko järjestön yhteisen toimintakulttuurin kehittäminen vaikuttamiskampanjoinnin suuntaan; jäsenyhdistysten tukeminen paikallisessa vaikuttamisessa ja resurssien hankkimisessa; kokemustoimijuuden ja kokemustoimijuuteen liittyvien toimintatapojen ja -mallien kehittäminen jäsenyhdistysten ja muiden toimijoiden käyttöön. Liittokokous päättää toimintasuunnitelmasta.

Päätettiin 2018-2020 liittokokousaloitteiden raportista, joka tiedotetaan liittokokoukselle.

Liittohallitus korjasi sääntömuutosehdotusta yhden kohdan osalta, liittokokousedustajia ja äänivaltaa koskevan määräyksen osalta. Liittohallituksen sääntöehdotus lähtee siitä, että myös jatkossa kullakin liittokokousedustajalla on yksi ääni, ja kukin edustaja saa edustaa vain yhtä yhdistystä. Sääntöehdotusta korjattiin rekisteriviranomaisen antaman ohjauksen seurauksena. Sääntöehdotus jaetaan kokousedustajille ja julkaistaan verkkosivulla huhti-toukokuussa. (Verkkosivulla jo julkaistua alustavaa sääntöehdotusta siis täydennetään tämän yhden kohdan osalta). Sääntöjen muuttamisesta päättää liittokokous kesäkuussa.

Päätettiin liittokokouksen 12.6.2021 esityslistasta. Kuten kutsussa ilmoitettiin, säännöissä määrättyjen asioiden lisäksi liittohallitus tuo kokoukseen sääntömuutokset ja esittelee strategian.

Aloitettiin tukipiirien kokoontumisen pohjalta 30.3. tehdyn aloitteen käsittely. Aloitteessa viitataan meneillään olevaan maakunta- ja soteuudistukseen ja todetaan, että toimintaympäristön muuttuessa tukipiireillä voisi olla uusi luonteva rooli alueellisessa toiminnassa ja vaikuttamistyössä. Aloitteessa ehdotetaan muun muassa, että liiton strategiaan kirjataan piirien roolin selkeyttäminen ja liiton panostus tukipiirien toimintaan ja sen vahvistamiseen. Aloite on tärkeä keskustelunavaus, joten aloitteen käsittelyä päätettiin jatkaa seuraavassa kokouksessa.

Käsiteltiin Turun Seudun tukiyhdistyksen 9.3. tekemä aloite ja päätettiin yhdistykselle lähetettävästä vastauksesta. Yhdistys ehdotti, että liitto julkaisisi liittohallituksen kokousten esityslistat ja päätökset verkkosivuilla. Lisäksi yhdistys toivoi keskustelua jäsenmaksuista ja liiton tuesta paikalliseen toimintaan. Liittohallitus päätti, että päätöksistä julkaistaan laadukkaita päätöstiedotteita, mutta liittohallituksen kokousten esityslistoja, pöytäkirjoja tai otteita pöytäkirjoista ei jatkossakaan julkaista. Yhdistyslain perusperiaate on, että yksityisellä sektorilla toimivien yhdistysten asiakirjat eivät ole julkisia.

Käytiin evästyskeskustelu liiton kannatusjäsenyydestä, sekä sen mahdollisesta kehittämistarpeesta. Päätettiin jatkaa nykyisellä tavalla. (Liiton kannatusjäsenyyden hakemisen mahdollisuus on olemassa, mutta kannatusjäsenyyden rooli ei ole kovin suuri liiton toiminnassa, esimerkiksi varainhankinnassa).

Merkittiin tiedoksi katsaus strategian 2021–2026 toimeenpanon käynnistymiseen.

Merkittiin tiedoksi raportti sijoitustoiminnasta 2020 ja 1-3/2021 ja katsaus varainhankintaan.

Käynnistettiin toiminta- ja taloussäännön muutosten valmistelu. Toiminta- ja taloussääntöön on tarpeen tehdä ainakin joitakin pieniä muutoksia. Päätettiin, että työvaliokunta arvioi muutostarpeet ja valmistelee muutokset. Lisäksi kuultiin lyhyt katsaus sisäiseen valvontaan.

Tukiliitto ehdottaa Inclusion Europen hallituksen puheenjohtajaksi Jyrki Pinomaata seuraavalle kaudelle.

Käsiteltiin huomionosoituksiin liittyviä asioita.

Kokouksessa oli myös ilmoitusasioita:

  • Selvitys kehitysvammaisten aikuisten toiminnan tukemisesta liiton toiminnassa.
  • Nordean laina maksettu pois. Nordeasta otettu laina on maksettu pois edellisen hallituksen kokouksen valtuutuksen mukaisesti. Liitolla ei ole enää pankkilainaa.
  • Europe in Action 2021 -konferenssi SKILLS järjestetään 8.-11.6.2021. Tukiliitto on toinen järjestäjä. Jaettiin tapahtumatiedot.
  • Tuloksellisuusraportit vuoden 2020 toiminnasta on lähetetty STEA:an.
  • Tukiliitossa alkaa uusi alueellinen kehittämishanke, kun Elämä omaksi -hanke 2021–2023 käynnistetään Pohjois-Pohjanmaalle ja Lappiin. Ei saatu avustusta perhetyön hankkeeseen, jossa olisi tuettu kuormittavassa elämäntilanteessa olevia perheitä.
  • Oikeusministeriö myönsi vuoden 2020 Demokratiapalkinnon Tukiliitolle Vahvistu vanhempana -kokemusasiantuntijatiimille. Muut palkinnon saajat ovat Plan International Suomi ja Natur och Miljö.

 

Tiedotteen laati ja lisää tietoa päätöksistä antaa toiminnanjohtaja Risto Burman, puhelin 050 55 69 900.