Järjestötiedote liittohallituksen kokouksesta 1/2019

30.01.2019

Kehitysvammaisten Tukiliitto julkaisee tiedotteita liittohallituksen kokouksissaan tekemistä päätöksistä. Kukin tiedote sisältää kaikki päätökset, jotka voidaan julkaista, sekä kokouksen ilmoitusasioita.

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry
Järjestötiedote
Liittohallituksen kokous 1/2019

Kokous pidettiin perjantaina 25.1. ja lauantaina 26.1.2019.

 

Tämä kokous oli liittohallituksen järjestäytymiskokous.

Liittohallitus valitsi Sari Sepposen liiton varapuheenjohtajaksi kaudeksi 2019-2020. Kehitysvammaisten Tukiliiton sääntöjen mukaan liittohallitus valitsee varsinaisten jäsentensä keskuudesta varapuheenjohtajan. Varapuheenjohtajan kausi on kaksi vuotta.

Liittohallitus valitsi työvaliokuntaan kaudeksi 2019 Jyrki Pinomaan ja Sari Sepposen lisäksi seuraavat henkilöt: Jaana Karhu, Tapio Räfsten, Petri Liukkonen, Minna Lintulahti.

Liittohallitus on jakanut vastuuta rahastoasioissa rahastojen toimielimille. Liittohallitus valitsi jäseniä liiton rahastojen toimielimiin kaudeksi 2019. Mirja Martelan sekä Jenny ja Antti Kuusiston rahastojen hoitokuntiin valittiin Kirsti Rämö. Reino, Kerttu ja Leena Pärnäsen rahaston hoitokuntaan valittiin Petri Liukkonen.

Hallituksen varsinaiset jäsenet ja johtoryhmän jäsenet antoivat sidonnaisuusilmoituksensa. Ilmoituksen antaminen liittyy hyvän hallinnon toteuttamiseen.

Liittohallitus vahvisti kutsun liittokokoukseen ja päätti, mitä asioita liittokokouksessa käsitellään: kokouksessa käsitellään sääntöjen edellyttämät asiat sekä sääntömuutoksia ja liittohallituksen jäsenten palkkiot. Kokouskutsu lähetetään jäsenyhdistyksille helmikuun aikana. Liittokokous järjestetään lauantaina 18.5.2019 klo 10 Tampere-talossa.

Liittohallitus käsitteli sääntömuutosehdotukset liittokokoukselle. Liittohallitus on huolellisesti arvioinut ja valmistellut vuoden 2018 aikana liiton sääntöjen muutostarpeita ja sääntömuutosehdotuksia. Tässä kokouksessa käsiteltiin vielä kahta yksityiskohtaa: jäsenyhdistyksen aloitemahdollisuutta ja liittokokousedustajan mahdollisuutta edustaa useampaa kuin yhtä jäsenyhdistystä liittokokouksessa.

Liittohallitus päätti sääntöjen muutosehdotuksista liittokokoukselle.

Sääntömuutosehdotukset julkaistaan ja niistä tiedotetaan helmikuun loppuun mennessä. Tiedotuksessa pyritään siihen, että jokainen liittokokousedustaja kokisi saaneensa ehdotuksista riittävästi tietoa ennen liittokokousta.

Liittohallitus hyväksyi muutetun talousarvion vuodelle 2019. Talousarvio laadittiin valtionavustusten avustusehdotuksen mukaisesti ja siten, että toimintasuunnitelma 2019 voidaan toteuttaa.

Liittohallitus päätti toimenpiteistä liiton tämän hetken toiminnan kehittämiseksi joidenkin kysymysten osalta ja tarkensi jo viime kokouksessa käsiteltyä toimenpidesuunnitelmaa mm. aikataulujen osalta.

Liittohallitus päätti uudesta Toiminta- ja taloussäännöstä ja sen käyttöön otosta. Toiminta- ja taloussääntö on sisäinen ohje, jolla liittohallitus ohjaa liiton käytännön työtä ja hallintoa. Uusi ohje yhdistää aiemmat erilliset ohjeet, Johtosäännön ja Taloussäännön.

Käytiin keskustelu uudesta Asumisen tekoja -kumppanuushankkeesta sekä asumisen ja palveluiden kehittämisestä ja merkittiin keskustelu tiedoksi.

Kuultiin toiminnanjohtajan ja varainhankinnan koordinaattorin lyhyt ajankohtainen raportti varainhankinnan kehittämisestä. Liitto kehittää tällä hetkellä varainhankintaa voimakkaasti ja pystyy lahjoitustuottojen turvin tekemään paljon asioita: mm. jakamaan vuosittain 40 000 euroa apurahoja kehitysvammaisten aikuisten vapaa-ajan toimintaan ja 10 000 euroa avustuksia jäsenyhdistyksille teemaviikon tapahtumiin.

Päätettiin valtuuttaa toiminnanjohtaja valmistelemaan liiton edustajana yhdessä muiden järjestöjen kanssa Pieni ele -keräyksen rakenteiden uudistamista. (Tammikuussa pidetyssä järjestöjen neuvottelussa päädyttiin siihen, että Pieni ele -keräys organisoidaan uudelleen perustamalla rekisteröity yhdistys. Tällä tavoitellaan Pieni ele -keräyksen jatkamista myös tulevaisuudessa suurin piirtein samanlaisena kuin tähänkin asti. Tarkoituksena on siis turvata keräyksen jatkuvuus).

Kokouksessa käytiin läpi myös ilmoitusasioita, muun muassa seuraavat:

–          Liittohallituksen vuoden 2019 kokouspäivät:

  • 25. – 26.1. perjantai ja lauantai
  • 29. – 30.3. perjantai ja lauantai
  • 16.5. torstai
  • 13. – 14.9. perjantai ja lauantai
  • 29. – 30.11. perjantai ja lauantai

–          STEA:n tammikuussa julkaisema uusi strategia.

–          Liitto toteutti Työterveyslaitoksen ja Suomen Terveystalon avulla Parempi Työyhteisö -kyselyn.

–          Vahvistettu Norio-keskuksen uusi nimi osana Tukiliittoa: Harvinaiskeskus Norio.

–          Liiton eduskuntavaalitavoitteet/ hallitusohjelmatavoitteet

 

Tiedotteen laati ja lisää tietoa antaa: toiminnanjohtaja Risto Burman, puhelin 050 550 69 900.

Järjestötiedotteet löydät myös pdf-muodossa Tukiliiton kotisivuilta, kohdasta Liittohallitus.