Järjestöpäivän viesti: Yhdistykset tarvitsevat tukea paikalliseen vaikuttamiseen

04.11.2019

Kehitysvammaisten Tukiliiton yhdistysaktiivit kokoontuivat Tulppaanitalossa viikonloppuna.

Sunnuntain 3.11. järjestöpäivään osallistui noin neljäkymmentä kokenutta yhdistystoimijaa eri puolelta maata. Osa oli mukana etäyhteyksin. Lieksan yhdistys kokosi kahdeksan lähialueiden yhdistystoimijaa samaan kokoushuoneeseen, josta oli mahdollista osallistua Tampereella pidettävään tilaisuuteen.

Päivän tarkoituksena oli kartoittaa odotuksia, joita jäsenyhdistyksillä on valtakunnalliselle kattojärjestölle. Tärkeimpänä asiana keskusteluissa nousi esille yhdistysten tuen tarve paikalliseen ja alueelliseen vaikuttamiseen. Vapaaehtoiset yhdistyksissä tekevät vaativaa työtä kehitysvammaisten henkilöiden ja heidän perheidensä oikeuksienvalvonnan eteen ja tarvitset siihen nykyistä enemmän apua ja tukea liiton ammattilaisilta. Liiton aluekoordinaattoreiden työpanosta pidettiin todella tärkeänä, mutta samalla yhdistystoimijat toivat esille koordinaattoreiden liian vähäisen määrän ja suuret alueet.

Toisena asiana keskusteltiin liiton sääntöjen uudistamisesta ja tavoitteena oli saada liittohallitukselle eväitä liittokokouksessa 2019 hyväksymättä jääneen sääntöuudistuksen edelleen kehittämiseen. Sääntöuudistuskeskustelussa keskeisimpänä nousi esille liittohallituksen koko ja sen valitsemistapa. Osa osallistujista oli selvästi nykyistä pienemmän hallituksen kannalla. Osa yhdistystoimijoista taas pitivät erittäin tärkeänä edelleen alueellista edustavuutta ja pitivät mahdollisena koon pienentämistä vain vähän.

*

Päivän aikana keskusteltiin myös Tukiliiton saamasta mediahuomiosta viime päivinä. Julkisuudessa on esitetty väitteitä, jotka pyrkivät saattamaan Kehitysvammaisten Tukiliiton epäilyttävään valoon. Nimettömänä esiintyneeseen lähteeseen nojautuen on muun muassa kerrottu tosiasiana, että STEAN tuesta päätyy paikallisyhdistyksille ”entistä vähemmän” ja että jäsenistö on laajasti tyytymätön liiton toimintaan. Tosiasiassa liitto antaa paikallisyhdistyksille enemmän tukea kuin koskaan, sekä puhtaassa rahassa että toiminnan painopisteissä mitattuna. Kuluvana syksynä toteutetun jäsenkyselyn perusteella 87 prosenttia vastaajista antaa liitolle arvosanan erinomainen, kiitettävä tai hyvä. Asteikolla 1–5 (huono-tyydyttävä-hyvä-kiitettävä-erinomainen) 21 % antaa liitolle arvosanan viisi, 38 % antaa arvosanan neljä ja 28 % antaa arvosanan kolme. Nimettömän lähteen väite laajasta tyytymättömyydestä ei siis vaikuta tuoreen kyselyn valossa perustellulta.

Julkisuudessa myös kerrottu ”uutisena”, että valtaosa liiton saamista STEA-avustuksista ”hupenee” työntekijöiden palkkoihin. Tämä on kuitenkin aivan tavallinen tosiasia järjestötoiminnassa ja palvelualalla, jossa työvoimakustannukset muodostavat tyypillisesti suurimman osan kuluista.

*

Järjestöpäivässä oli mukana suurin osa liittohallituksen ja Tukiliiton johtoryhmän jäsenistä, jotka tarkkaavaisena kuuntelivat jäsenistön esille nostamia tarpeita ja odotuksia. Liiton johto suunnittelee ja kartoittaa keinoja, joilla yhdistysten tarpeisiin voidaan vielä nykyistä paremmin vastata. Yhtenä mahdollisena keinona on pohdittiin hanketoiminnan suuntaamista alueelliseen toimintaan. Myös evästykset sääntöjen uudistamiseksi kirjattiin ja liittohallitus käsittelee niitä seuraavissa kokouksissaan.

Tällä hetkellä Kehitysvammaisten Tukiliiton tuki jäsenyhdistyksilleen sisältää aluekoordinaattoreiden ohjauksen ja neuvonnan lisäksi koko liiton ammattilaisten tuottamia koulutuksia ja tilaisuuksia, taloudellista tukea, jäsenrekisteri- ja jäsenmaksupalvelut sekä tukea paikalliseen ja alueelliseen vaikuttamiseen ja lapsiperhetoiminnan edistämiseen. Lisäksi järjestämme kehitysvammaisten teemaviikon, tuotamme kuukausittain Yhdistysposti Akkunan ja hallinnoimme yhdistysten jäsenille suunnattua keskusteluryhmää Facebookissa.

Teksti Lea Vaitti ja Merja Määttänen