Itä-Suomen aluetoimistomme vahvistuu projektityöntekijöillä

03.09.2018

Itä-Suomen aluetoimistomme Kuopiossa vahvistuu Aarne ja Aune -hankkeen työntekijöillä.

Tukiliitossa käynnistyy Aarne ja Aune -hanke, jossa edistetään kehitysvammaisten aikuisten hyvinvointia ja osallisuutta arjen neuvokkuutta tukevien ryhmätoimintojen ja kokemusasiantuntijuuden avulla. Hanke on osa STEAn rahoittamaa eriarvoisuuden vähentämiseen tähtäävää Arvokas-ohjelmaa.

Aluekoordinaattorimme Jonna Suhonen siirtyy valtakunnallisen Aarne ja Aune -hankkeen projektipäälliköksi lokakuun aikana. Lisäksi Kuopion toimistolle palkataan osa-aikainen projektityöntekijä ryhmätoimintojen käynnistämiseen. Muut hankkeen työntekijät, kuten myös muu kehittämistiimimme, työskentelee Tampereelta käsin.

Jonnan siirtyessä projektipäälliköksi etsimme Kuopion toimistolle kokenutta järjestöammattilaista aluekoordinaattorin sijaisuuteen ajalle 1.10.2018 – 31.12.2021 sekä osa-aikaista projektityöntekijää ajalle 1.1.2019 – 31.12.2020 (50 % työaika). Hakuaika tehtäviin on 12.9. saakka.
Katso hakuilmoitus!

Aarne ja Aune -hankkeen lähtökohtia ja tavoitteita kuvataan hankehakemuksessa seuraavasti:

”Kehitysvammaisten henkilöiden huono-osaisuus on monimuotoinen ilmiö. Tässä hankkeessa ongelmaan tartutaan kahdesta suunnasta. Ensinnäkin hankkeessa edistetään kehitysvammaisten henkilöiden taitoja ja neuvokkuutta selviytyä elämäntilanteissa, joissa oppimisvaikeudet, vähävaraisuus, niukat sosiaaliset suhteet ja asenteet rajaavat toimintamahdollisuuksia ja kaventavat henkilöiden elämänpiiriä. Valtaosa kehitysvammaisista henkilöistä elää pelkän takuueläkkeen turvin ja köyhyys vaikuttaa oman elämän hyvinvoinnin laiminlyömiseen ja suurentaa riskiä yksinäisyydelle ja mielenterveydenongelmille. Asuminen yksin tukiasunnoissa voi myös lisätä tarvetta ryhmämuotoiselle toiminnalle vapaa-aikana.

Toiseksi hankkeessa pyritään vaikuttamaan yhteiskunnan eriarvoisuutta tuottaviin rakenteisiin edistämällä kehitysvammaisten yhteiskunnallista osallistumista. Sosiaali- ja terveyspalveluissa, paraillaan erityisesti maakunta- sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisessa, korostetaan tuen ja palveluiden käyttäjien kuulemista ja osallistavia rakenteita.”