Ei myytävänä! -aloite eduskunnassa: Palveluiden kilpailuttamisen ongelmat on yksimielisesti tunnustettu

14.02.2019

Vammaisjärjestöt vaativat, että jatkovalmistelussa turvataan riittävät lakitasoiset säännökset vammaispalveluiden kilpailutusten lopettamiseksi.

Ei myytävänä! -kansalaisaloitteen allekirjoittajien huoli vammaisten henkilöiden ihmisoikeuksista ja osallisuudesta on eduskunnan valiokuntakäsittelyissä ymmärretty, ja siihen on suhtauduttu vakavasti. Kansalaisaloite on nyt käsitelty eduskunnan sosiaali- ja terveys- sekä talousvaliokunnissa, ja seuraavaksi se etenee eduskunnan täysistuntoon.

”Vammaisjärjestöt antavat kiitoksensa eduskunnan sosiaali- ja terveys- sekä talousvaliokunnille kansalaisaloitteessa esiin tuotujen kilpailuttamisen aiheuttamien ongelmien tunnustamisesta. Kiitoksen ansaitsevat myös lausuntoihin sisältyvät lausumaehdotukset, jotka antavat mahdollisuuden laatia palveluiden järjestämistä koskeviin erityislakeihin lakitasoiset säädökset takaamaan palveluiden kestävän järjestämisen ja niiden kilpailuttamisen lopettamisen”, Ei myytävänä -kansalaisaloitteen ensimmäinen allekirjoittaja Markku Virkamäki kommentoi.

Jatkovalmistelussa on erittäin tärkeää turvata vammaislainsäädäntöön elämänmittaisten, välttämättömien palveluiden kilpailutusten lopettamiseksi riittävät lakitasoiset säännökset. Niiden avulla voidaan varmistaa ammattitaitoisen vuorovaikutukseen, kommunikaatioon ja yhteistyöhön kykenevän henkilökunnan pysyvyys näissä palveluissa. Kilpailuttaminen vammaispalveluiden järjestämistapana on pitkällä aikavälilllä tehoton julkisten kustannusten näkökulmasta”, Vammaisfoorumin varapuheenjohtaja Tarja Parviainen sanoo.

Kehitysvammaisten Tukiliitto korostaa, että työtä lakitasoisen ratkaisun löytämiseksi on jatkettava mahdollisimman pian. Vammaisjärjestöille on annettava työssä merkittävä rooli.

Tukiliitto: Jatkovalmistelussa on löydettävä lakitasoinen ratkaisu kilpailutusten lopettamiseksi. Vammaisjärjestöille on annettava työssä merkittävä rooli. #eimyytävänä

Sosiaali- ja terveysvaliokunta antoi 5.2.2019 kansalaisaloitteesta lausuntonsa (StVL 10/2018 vp): Valiokunta piti kansalaisaloitteessa ja saamissaan asiantuntijalausunnoissa esille tuotuja vammaisten henkilöiden palvelujen hankintojen ongelmia vakavina. Erityisen ongelmallisena valiokunta piti sitä, ettei vammaisten henkilöiden osallisuudesta heitä koskevassa päätöksenteossa ole riittävästi huolehdittu eikä palvelujen jatkuvuutta turvattu. Valiokunta painotti, että vammaispalvelujen asiakkaiden osallisuus ja vaikutusmahdollisuudet tulee turvata nykyistä paremmin palveluita järjestettäessä.

Talousvaliokunta yhtyi sosiaali- ja terveysvaliokunnan näkemyksiin tänään 13.2.2019 julkaistussa kansalaisaloitetta koskevassa mietinnössään (TaVM 35/2018 vp). Valiokunta esittää eduskunnan hyväksyttäviksi kolme lausumaehdotusta:

  1. Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto nimittää asiantuntijaryhmän, jossa ovat mukana aloitteen tekijöiden ja vammaisjärjestöjen edustajat, arvioimaan ja valmistelemaan viipymättä tarvittavat säädösmuutokset, joiden avulla turvataan vammaisten henkilöiden osallisuus ja oikeussuojakeinot heitä koskevassa päätöksenteossa. Lisäksi asiantuntijaryhmän tulee selvittää sosiaali- ja terveyspalveluja ja hankintalainsäädäntöä sekä niihin liittyvää neuvontaa ja ohjeistusta koskevat muutostarpeet sosiaali- ja terveyspalvelujen, mukaan lukien Kansaneläkelaitoksen järjestämisvastuulle kuuluvien palvelujen, hankintojen kehittämiseksi. Tarvittavat säädösmuutokset on annettava eduskunnalle mahdollisimman pian. 
  2. Eduskunta edellyttää, että vammaisten henkilöiden itsemääräämisoikeutta ja osallisuutta vahvistetaan osana asiakkaan ja potilaan itsemääräämisoikeutta koskevan lainsäädännön valmistelua. 
  3. Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto selvittää ja varmistaa vammaispalvelujen tarjoamisen edellytyksiin, kuten toimitiloja koskeviin vaatimuksiin, liittyvän lainsäädännön tarkoituksenmukaisuuden ja siihen liittyvän ratkaisu- ja valvontakäytännön yhtenäisyyden palvelujen käyttäjien yhdenvertaisuuden ja palveluntarjoajien tasavertaisten kilpailuedellytysten turvaamiseksi.

Lisätietoja:

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto: www.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Sivut/StVL_10+2018.aspx

Eduskunnan talousvaliokunnan lausunto: www.eduskunta.fi/FI/vaski/Mietinto/Sivut/TaVM_35+2018.aspx

Markku Virkamäki, Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunnan työvaliokunnan puheenjohtaja, puh. 040 5655 370, markku.virkamaki@kvps.fi

Tarja Parviainen, Vammaisfoorumi ry:n varapuheenjohtaja, puh. 050 4097 940, tarja.parviainen@autismiliitto.fi

Vammaisten henkilöiden välttämättömän avun ja tuen kilpailuttamisen lopettaminen -kansalaisaloite. Ei myytävänä! -nimellä tunnetun kansalaisaloitteen tavoitteena on lopettaa vammaisten henkilöiden elämänmittaisten, välttämättömien palveluiden järjestäminen kilpailuttamalla. Aloite keräsi kaikkiaan 72 059 allekirjoitusta.
www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/2538, www.eimyytavana.fi

Kansalaisaloitteen taustaorganisaatiot

Vammaisfoorumi ry on 32 valtakunnallisen vammaisjärjestön yhteistyöjärjestö, joka edistää vammaisten ihmisten yhteiskunnallista asemaa ja hyvinvointia.

Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta on järjestöjen ja julkisten toimijoiden yhteistyöverkosto, joka tukee YK:n vammaissopimuksen toimeenpanoa Suomessa ja tekee työtä laadukkaiden palveluiden puolesta.