Eduskunnan oikeusasiamies: Yksilöllinen tarve ratkaisee – myös tandempyörä voi olla lääkinnällinen apuväline

15.05.2020

Tukiliiton kanteluun tehty ratkaisu korostaa kehitysvammaisten ihmisten yhdenvertaisuutta lääkinnällisen kuntouksen apuvälineiden saamisessa. Päätöksen mukaan STM:n ohje apuvälineiden luovutuksesta ei anna tarpeeksi sijaa yksilöllisille tarpeille.

Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin katsoo tuoreessa päätöksessään, että sosiaali- ja terveysministeriön (STM) hyväksymät valtakunnalliset lääkinnällisten apuvälineiden luovutusperusteet ovat osin ristiriidassa lain kanssa: ohje ei jätä kaikilta osin tilaa ihmisten yksilöllisten tarpeiden huomioimiselle siten kuin terveydenhuoltolaki ja STM:n apuvälineasetus edellyttävät.

Päätös on seurausta kantelusta, jonka Kehitysvammaisten Tukiliitto teki oikeusasiamiehelle keväällä 2019. Tukiliitto totesi kantelussaan, että luovutusperusteita koskeva ohje sulkee tietyt asiakasryhmät, tietyn ikäiset ihmiset ja jopa tietyt apuvälineet kuten tandempyörät kokonaan apuvälinepalvelujen ulkopuolelle.

Sakslinin mukaan tällaiset kategoriset kiellot eivät ole lainmukaisia, ja ministeriön on välttämätöntä arvioida apuvälineohjetta uudelleen.

Polkupyöriä koskevat ohjeet kaipaavat päivitystä

STM:n ohje luokittelee muun muassa tandempyörät harrastusvälineiksi, joita ei luovuteta lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineinä. Apulaisoikeusasiamiehen mukaan ohjeistus ei ole linjassa lainsäädännön kanssa.

Päätöksestä käy ilmi, että yksilöllinen tarve ratkaisee, ei apuvälineen tyyppi. Sakslin toteaa, että esimerkiksi tandempyörän avulla kaikenikäiset vammaiset henkilöt voivat yhdessä toisen kanssa saavuttaa lääkinnällisen kuntoutuksen tavoitteita.

Tukiliiton tekemän kantelun taustalla ovat Malike-toiminnan kautta kertyneet havainnot ja kokemukset polkupyöräilyn kuntouttavista vaikutuksista. Apuvälinepyörän käyttöönsä saaneet perheet ovat kertoneet, että polkupyöräilystä on ollut apua muun muassa toimintakykyyn, nivelliikkuvuuteen, lihasjäykkyyden vähentämiseen ja vuorovaikutuksen kehittämiseen.

Valitettavan usein polkupyörää ei kuitenkaan myönnetä lääkinnällisenä apuvälineenä. Apulaisoikeusasiamiehen päätös on tärkeä askel kohti tällaisten käytäntöjen muuttamista.

Apuvälineen kuntouttava tarkoitus pitäisi huomioida paremmin

Sakslin kiinnittää päätöksessään huomiota myös apuvälineiden luovutusperusteisiin, jotka on muotoiltu STM:n ohjeessa kapeammin kuin apuvälineasetuksessa.

Esimerkiksi polkupyöriä koskevan ohjeistuksen mukaan polkupyöriä luovutettaisiin aikuisille silloin, ”kun se on arjen kannalta välttämätön, säännöllisessä käytössä oleva liikkumisen apuväline.”

Apulaisoikeusasiamiehen mukaan ohjetta tulee täsmentää, koska apuvälineen myöntämisen perusteena voivat olla myös henkilön kuntoutumisen edistäminen, toimintakyvyn ylläpitäminen tai parantaminen sekä toimintakyvyn heikentymisen ehkäiseminen.

Kuntouttava pyöräily on mahdollista myös kehitysvammaisille lapsille

Tukiliitto piti kantelussaan ongelmallisena myös sitä, että myönnettäessä polkupyörä lapselle, tavoitteena tulee STM:n ohjeen mukaan olla, että lapsi pystyy harjoittelun ja harjaantumisen myötä käyttämään polkupyörää itsenäisesti.

Tukiliiton näkemyksen mukaan tällainen ohjeistus rajaa apuvälinepalvelujen ulkopuolelle kehitysvammaisia ja vastaavaa tukea tarvitsevia lapsia, jotka eivät pysty pyöräilemään itsenäisesti esimerkiksi hahmotushäiriöiden takia. Apulaisoikeusasiamiehen päätös korostaa kehitysvammaisten lasten yhdenvertaista asemaa toteamalla, että kuntoutuksen tavoitteita voidaan saavuttaa myös yhdessä toisen kanssa esimerkiksi tandempyörällä.

STM:n ohjeistuksen mukaan polkupyöriä luovutetaan ensisijaisesti lapsille, minkä vuoksi ohje voi Tukiliiton kantelun mukaan johtaa siihen, ettei aikuisille pääsääntöisesti myönnetä polkupyörää lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineenä. Apulaisoikeusasiamiehen päätöksessä todetaan, että kaikenikäiset vammaiset ihmiset voivat saavuttaa kuntoutuksellisia tavoitteita pyöräilemällä. Tämäkin päätöksen kohta korostaa yksilöllisen harkinnan merkitystä apuvälineiden myöntämisessä.

STM:n ryhdyttävä toimiin heinäkuuhun mennessä

Apulaisoikeusasiamiehen päätöksessä todetaan, että ministeriön on arvioitava apuvälineohjeen kategoriset kiellot uudelleen ja täsmennettävä polkupyöriä koskevia ohjeita. Sakslinin mukaan ohjetta olisi lisäksi perusteltua päivittää esimerkeillä, jotka tukevat yksilöllistä harkintaa.

Apulaisoikeusasiamies pyytää ministeriötä ilmoittamaan 15.7.2020 mennessä, millaisiin toimenpiteisiin päätös on johtanut. Tukiliitto seuraa asian edistymistä.

Lue lisää: Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen ratkaisu Tukiliiton kanteluun: Valtakunnalliset lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteet (pdf)

.@oikeusasiamies: Yksilöllinen tarve ratkaisee. Myös tandempyörä voi olla lääkinnällinen apuväline. Kuntoutuksen tavoitteita voidaan saavuttaa yhdessä toisen kanssa. #tukiliittovaikuttaa #oikeusapuvälineisiin